Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quangv Khê chos ntâu zangv kôngz

08/09/2016 10:41 G9T+7

Tangs nro xar Quangv Khê (Đăk Glong) nhis nuôr muôx yangx 3.900 ha cax phê, phưx txoz, yuôx zêx, cax ji, cao su, jâuz cangz... haz ntông nox txir cxuô zangv.

Zos cxuô cxênhx chinhr cuênx haz nganhx tsưc năng zov chênhr kra shuv cir thuôx chos tu, tso txaik pênhr ưu đair... nênhs uô kôngz tưz chos ntâu zangv kôngz, cxangz nzir nux grê cinh têr sâuv iz thangx angr chos haz til môngl txus uô kôngz lông truôx đrênhk, chia nhoz truôx haz luz nênhx tâu jông đuô.

Tangs nro xar muôx 3.380 ha cax phê, sâu fênhx đrăngz lo 3,5 - 5 tênhr/ha

165 ha phưx txoz cinh joanh haz nhiar chos yaz tangz tov lo pux tuz nhuôs tu

Cax ji lo nênhs kôngz chos chia thair chuô truô cax phê haz sâu nzir nhiax txas

Iz cxa chuôz zis tưz chos chuên canh măc ca haz chos siz shơư hur vangx cax phê đrul angr chos zos 19 ha; nhis nuôr tangz tov hluz jông haz tưz chuôz lo sâu

Jâuz cangz lo ntâu chuôz zis chos chia phuôv vangv zus cangz

Tangs nro xar muôx 30 ha angr yuôx zêx sâu fênhx đrăngz lo 2 chiv/hli, muôs grê lo truôx 10.000 nhiax/cir

Iz cxa chuôz zis sir zôngv angr nhoz đê tsi muôx đêx chia chos điêux, cê njuô trôngz, cê cxangz nhiax txas truô vangx tsêr

Minh Huyền

1,828
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.