Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zov chênhr tuôr tsês haz phat hui văn hoar ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs

24/10/2019 10:45 G10T+7

Uô trơưs chor Đêx anr “Tuôr tsês phat hui Lêr hôis-Pangx ntâuz-Côngx chiêng haz nhax cus ntơưv chor minhx cxưx nhoz qơư xênhr Đăk Nông ntu 2010 – 2015”, txus nuôr, tangs nro xênhr tưz khôi phux haz tror uô tơưv 50 lêr hôis truênx thôngr ntơưv tsôngv box minhx cxưx nhoz qơư.

Nganhx văn hoar tưz nrar lo yangx 3.000 hiêns vâts thuôx cxuô făngz lus đruôl, văn hoar minhx cxưx, khaov côv hocx, shênhv đuôz thơưx sưs... Kêr cuav cxênhz seiz ji sanv văn hoar phi vâts thêv ntơưv cxuô minhx cxưx pâuz tâu, tangs nro xênhr muôx 186 bôs chiêng, 1 bôs goong prac, 1 bôs goong pe, 1 bôs đnax poz jêz nhis nuôr tsinhv tuôr tsês hur côngs đôngx cxuô minhx cxưx; muôx li 194 nghês nhân pâuz uô haz sir zôngv nhax cus minhx cxưx; 12 nghês nhân ndu haz hu has lo  Ot N’drong M’nông; 106 nghês nhân pâuz haz has lo lus đruôl; 139 nghês nhân pâuz has cêr chei haz phong tux tox cuanr truênx thôngr ntơưv côngs đôngx...

​​​​​​​

Ntâu lêr hôis truênx thôngr ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs lo khôi phux haz tror uô tơưv

​​​​​​

301 nghês nhân pâuz haz hu lo gâux minhx cxưx

​​​​​​​​​​​

Tangs nro xênhr muôx 698 nghês nhân pâuz ntul ntâuz txaix truênx thôngr (xangv hlo minhx cxưx făngz kâuv têz haz)

​​​​​​​

Muôx yangx 50 nghês nhân pâuz uô ndêx nxeiz truênx thôngr

​​​​​​

363 nghês nhân pâuz kraz ndâu truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx

​​​​​​​​​​​

Tangs nro xênhr muôx 69 nghês nhân pâuz haz sir zôngv ndăngl tinhr - gâux then

Hồ Mai

4,020
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.