Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phuôv tsangr cinh têr nông nghiêps nhoz xar Nam Đax

06/01/2017 11:09 G1T+7

Xar Nam Đax (Krông Nô) muôx yangx 2.800 tsêr, jê 12.400 tus nênhs đrul 8 hair nênhs nhoz zos Nduôr Kâuz, Zir, Hoa, Khơ mer, Choz Tsiz.

Chor Shông đhâu, xar Nam Đax tsinhr zov chênhr phuôv tsangr cinh têr kôngz lông bâuv li tox tsongs phuôv tsangr thâm canh cxuô zangv kôngz haz zus kaz us, tsax cxu. Tangs nro xar nhis nuôr muôx 1.260 ha cax phê, 150 ha phưx txoz… ntâu zangv kôngz chos lur nôngz nhôngl li blêx, poz cưs, kos ntông, tâuv… tưz por lênhx lo chos tsi tsês sâuv 300 ha, oz chiv ntux tsâux haz ntux yaz. Iz fangz chos kôngz, ntâu chuôz zis nênhs kôngz tsinhv zus tsax cxu, kaz us sưs li tưv, nhux đangs, buô, us… Cinh têr nông nghiêps tưz hlôngr txagr haz tsôngv box nhoz qơư luz nênhx tưz jông đuô. Shông 2011, chor chuôz zis pluôs ntơưv xar txir 20% mas txus shông 2016, chor chuôz zis pluôs tưz grêl yuôr 8% (trơưs huv tsêr pluôs yaz); sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 28 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Pêx xinhv luz nênhx ziv hnuz tưz hlôngr yaz.

Hêx thôngr cưx đêx lo đâux tư cxiv tsang, pangz muôx txâus đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz chaix ntux kruôr

Cax phê zos kôngz công nghiêps ntêr shông zov chênhr trôngx qơư đrul yangx 1.260 ha, sâu fênhx đrăngz lo 3,5 tênhr/ha

Tuv côngv chos jâuz an toanx lo cxiv tsang, pêx xinhv tưz nrar lo zangv yaz chia phuôv tsangr cinh têr tox thêv

Ntâu ntu cêr môngl thangx tsangv uô nox lo cxiv tsang, pêx xinhv tưz truôx saz phuôv tsangr cinh têr

Uô kangz 40 shông cxiv tsang thangx tsangv cinh têr yaz, luz nênhx pêx xinhv xar Nam Đax tưz muôx ntâu hlôngr yaz

Hoatx đôngs langx luôv, muôs zuôr sâuv thangx tsangv xar ziv hnuz tưz phuôv tsangr

Y 'Krăk

3,612
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.