Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phuôv tsangr kôngz lông nhoz Quangv Phur

25/10/2018 10:25 G10T+7

Chor shông đhâu, pux tuz nhuôs xar Quangv Phur (Krông Nô) tsinhr cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr kôngz lông bâuv li tox tsongs thâm canh cxuô zangv kôngz haz zus ntâu zangv tsax cxu.

Tangs nro xar nhis nuôr muôx li 10.000 ha angr uô nox, hur ntơư cax phê zos kôngz chos tsinhv đrul yangx  1.500 ha, sâu fênhx đrăngz lo 3,5 tênhr/ha. Ntâu zangv kôngz chos lur nôngz nhôngl xưs li blêx, poz cưs, kos ntông, tâuv… tưz lo chos tsi tsês oz chiv ntux cuz haz ntux tsâux.  Ntâu chuôz zis tsinhv zov chênhr đâux tư zus tsax cxu xưs li nhux, tưv, buô, keiz, us… Cinh têr kôngz lông tưz hlôngr yaz haz luz nênhx tâu jông ntơưv cxuô minhx cxưx nhoz trôngx qơư. Shông 2017, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs ntơưv xar lo 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông, chor chuôz zis pluôs tưz txu grêl 305 tsêr (trơưs huv chuôz zis pluôs yaz).

Cax phê zos kôngz chos tsinhv ntơưv trôngx qơư đrul angr đangr yangx 1.500 ha, sâu fênhx đrăngz lo 3,5 tênhr/ha

Hês thôngr cưx đêx lo đâux tư cxiv tsang, đamv bov đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz hur cheix ntux kruôr

Pêx xinhv chos jâuz chia sâu cxangz nhiax haz hlôngr pluôs nox hur tsêr

Tsôngv box M’nông nhoz jos K’Tăh sâu poz cưs chiv ntux cuz

Ntâu chuôz zis pêx xinhv nhoz jos Phur Hoax uô nox zos chos jâuz, zus cangz

Pêx xinhv sir zôngv kuôr nhangz uô kangz sâu kôngz tangs chia lo zus nhux đăngs

Y Sơn

1,520
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.