Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz shir phangz môngl uô hnox hâur shông

06/02/2020 09:59 G2T+7

Uô kangz chor hnuz lov jêv tos Tsaz, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr tror kangz môngl tu kôngz đrul saz xangr iz shông yaz môngr jông.

Sâu vtangs nro đrăngs lax, têz ntơưv chos cax phê, phưx txoz, blêx, poz cưs haz cxuô zangv jâuz kos... iz không khi môngl uô hnox cuz saz lus, shir phangz. Chor hnuz môngl uô hnox hâur shông, pêx xinhv lênhx tưs tưz shir phangz haz phôngv cuôs shông yaz phuôz chuô huv, uô hnox an toanx, sâu lo kôngz ntâu, tsi pôngz grê haz cxangz ndê...

Hnuz xaz 3 tsaz, ntâu chuôz zis pêx xinhv nhoz xar Thuận Hà (Đăk Song) cuz saz lus đê txir lưs suôr

Txix hnuz xaz 4 Tsaz, nênhs kôngz xar Trươngx Xuân (Đăk Song) đê phưx txoz hâur shông yaz

Nênhs kôngz jos Tân Tiến, phươngx Quảng Thành ( đrôngl Gia Nghĩa) đê phưx txoz

Hnuz xaz 4 Tsaz, tsôngv box minhx cxưx M’nông nhoz xar Thuâns An (Đăk Mil) đhok bec tsuôk đêx jas 1 tsuô cax phê

Nênhs kôngz xar Nâm N’đir (Krông Nô) tu blêx chiv ntux sur

Nênhs kôngz xar Đưc Xuyên (Krông Nô) krê yaz đrul đăngs hnuv zos tsuôk đêx tsuô poz cưs

Pêx xinhv xar Đăk Ha (Đăk Glong) xar cuôs shông yaz cax phê txir ndư, lo grê

Mai Anh - Y Sơn

3,838
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.