Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Nâm N’đir zov chêr tu kôngz lông hur chaix ntux khuôr

10/03/2017 09:48 G3T+7

Xar Nâm N’đir (Krông Nô) muôx 1.670 tsêr, 8.000 ntâu tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx Chu, M’nông, Ê đê, Nduôr, Nungx txir 75%.

Tangs nro xar muôx 3.947 ha ntông công nghiêps sưs li cax phê, phưx txoz, cao su; 400 ntâu ha angr chos hoa maux cxuô zangv. Luz chaix nuôr tangz tov zos chaix ntux kruôr, ntâu zangv moz sâuv kôngz lông zôngx ziv muôx mas pux tuz nhuôs tangz tov tu, phangx tangr moz tsuô cxuô zangv kôngz chos. Đhâu ntơư puv pâuz, chênhr phangx tangr cis moz txangr đangr. Iz fangz, ntâu chuôz zis tsinhv hlôngr chor angr nhoz đêz tsi muôx đêx chia chos kos laz, jâuz njuôz, tâuz đăngs… muôx nux grê. Zos li, chor angr chos kôngz ntơưv pêx xinhv hluz jông, muôx moz tsơưs, nhangx xangv zuôr sâu lo ntâu kôngz.

Tangs nro xar Nâm N’đir muôx yangx 4.000 angr kôngz lông

Pêx xinhv zov chênhr zuôr mair txuôk đêx chia grul đêx tov nav đêx lux Sêrêpôk pang mangx tsuôk kôngz

Pux tuz nhuôs nhoz sâuv thangx tsangv xar tsuôk đêx jas 2 chia cax phê tơưk pangx, txi txir huv chaix

Chia đamv bov phưx txoz muôx moz tsơưs, hlu jông, nênhs kôngz txar mangz, khu chêr ntông chia mangz lươn ndi sâuv ndix

Pêx xinhv nhoz jos Quangv Hax tsuôk yuôx tuô cangz sâuv chor angr chos tâuz đăngs chia phangx moz cis txangr

Chuôz zis zơưv Đăngs Văn Đông hlôngr 2 sox ntâu angr chos poz cưs viv tsi muôx đêx chia chos điz, tâuz đăngs…

Y Sơn

1,554
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.