Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Đâmx Giov trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz

09/11/2017 13:44 G11T+7

Jos Đâmx Giov, xar Thuânx Hax (Đăk Song) nhis nuôr muôx 267 tsêr, 1.114 tus nênhs, tiv zix zos chor minhx cxưx Chu, Zir, nungx…

Nhoz. Đrul pangz mangx đâux tư cxiv tsang cêr jêx jos, công trinhx cưx đêx, pênhr txaik ưu đair… ntơưv Têz qơưs, pêx xinhv hur jos los six trâu saz uô nox uô hâuk, côngv têk cxiv tsang jêx jos yaz. Ntâu chuôz zis pêx xinhv nhoz ntơưv nuôr tưz phuôv tsangr cinh têr trơưs făngz truôx đrênhk, sâu lo thu nhâpx ntâu. Chor chuôz zis pluôs ntơưv jos Đâmx Giov kangz shông 2017 tsuôs yuôr 17 tsêr/267 tsêr; sâu fênhx đrăngz lo 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Ndêx muôl jêx jos yaz ntơưv jos ziv hnmuz ziv hlôngr yaz.

Ntâu cêr môngl tsuô thangx tsangv uô nox ntơưv jos tưz lo luôv cxeik los sis mox nhex

Tangs nro jos muôx 100 ha cax phê đrul đê fênhx đrăngz lo 2,5 – 3 tênhr/ha

Phưx txoz zos kôngz chos zov chênhr ntơưv jos đrul tangs nro chor angr muôx 140 ha

Iz făngz cax phê haz phưx txoz, nênhs kôngz hur jos tsinhv chos kôngz lông xưs li txir lưs suôr, lưs, jâuz krưr, tâuv… chia sâu nzir nhiax txas

Nênhs kôngz sâuv thangx tsangv siz thangv tsưr ziv uô cangz, xưv lir angr uô ntêx chos kôngz lông

Cơ sơv hax tângx xưs li cêr, pangx tênhz… lo pangz uô, chia zôngx ziv tsuô pêx xinhv môngl lus, uô nox haz sir zôngv

A Trư

974
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.