Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz jos R’long siz lưr nta uô nox uô hâuk, uô nênhx truôx

10/08/2017 10:02 G8T+7

Jos R’long, xar Đăk Môl (Đăk Song) muôx 150 tsêr, đrul yangx 800 tus nênhs, tiv zix zos nênhs M’nông nhoz.

Nôngz nhôngs đhâu, đrul gruôl, trâu saz uô nox tsôngv box nhoz jos R’long tsinhv lo cxuô cxênhx chinhr cuênx trôngx qơư pangz cir thuôx, nôngz kôngz, nôngz tsax, đâux tư cơ sơv hax tângx chia phuôv tsangr uô nox. Txus nuôr, tangs nro jos muôx 156,8 ha cax phê, jê 11 ha phưx txoz, 8,6 ha angr lax chos lo 2 chiv/shông, yangx 27 ha kôngz lông cxuô zangv... Iz fangz, pêx xinhv hur jos tsinhv zov chênhr zus tsax, kaz us. Zos li, chor chuôz zis pluôs hur jos txu grêl yuôr 20%; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo jê 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; luz nênhx pêx xinhv ziv hnuz tư hlôngr yaz haz truôx.

Iz chik câuv jos R’long hnuz nuôr

Zos uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur cxuô ntu tu cax phê mas sâu fênhx đrăngz nax shông lo 3 – 4 tênhr/ha

Pangs ntiv đêx, cưx đêx lo đâux tư, bov đamv txâus đêx tsuôk ntông haz chos 2 chiv blêx/shông

Ntâu chuôz zis siz thangv kra tsưr ziv tu phưx txoz

Iz cxa chuôz zis tsinhv cangr shênhv đrox hur kangz ntông cao su chia zus nhux

Pêx xinhv chos cxangz ntâu zangv kôngz sưs li kos laz, poz cưs… chia sâu nzir nhiax txas

Chuôz thênhx truôx, ntâu ziv pêx xinhv muôx nhiax cxiv tsang tsêr đangr pho

A Trư

2,168
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.