Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz jos Mê Ra trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz

25/03/2019 16:38 G3T+7

Jos Mê Ra, xar Ðăk R’tih (Tui Ðưc) muôx 470 tsêr, yangx 1.400 tus nênhs, minhx cxưx nênhs tsơưs muôx yangx 65%.

Cênhz đrul zov chênhr đâux tư uô cêr jêx jos, công trinhx thuiv lơis, pênhr txaik ưu đair… ntơưv Têz qơưs, pêx xinhv hur jos gruôl, trâu saz uô nox uô hâuk, côngv têk cxiv tsang jêx jos yaz. Ntâu chuôz zis nhoz nuôr tưz phuôv tsangr chuôz thênhx trơưs făngz truôx đrênhk, sâu lo thu nhâps saz; net văn hoar truênx thôngr lo phat hui tuôr tsês, tuz nhuôs hur ntu shông lo môngl cơưv… Ndêx muôl jêx jos yaz ntơưv jos ziv hnuz ziv hlôngr yaz.

Lo Têz qơưs zov chênhr đâux tư, ntu cêr hur plơưr jos Me Ra tưz lo luôv mox nhex, luôv cxeik

Iz făngz cax phê, phưx txoz, ntâu chuôz zis tsinhv chos txir lưs mangz chia sâu nzir thu nhâps

Sâu fênhx đrăngz lo yangx 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông

Tsôngv box M’nông sâu cuô mil cao su

Kuôl pux M’nông tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr

Chor nhuôs hur jos môngl cơưv lo 100%

Y Sơn

2,135
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.