Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trâu saz phangx, tangr moz kang đơưz

30/07/2020 15:06 G7T+7

Nhis hnuôr, tangs nro xênhr muôx 38 ca mangs vi khuânv moz kang đơưz ntơưv 12 jêk moz ntơưv 4 hênhx, zos Krông Nô 11 ca, Đăk Glong 18 ca, Đăk R’lâp 3 haz Tuy Đưc 6 ca. Hur tangs nro 38 ca muôx 2 ca tuôs nênhs, 28 ca tưz khu lo jông, 8 ca tangz tov khu moz ntơưv Tsêr khu moz nhiêtx đơir đrôngl Hồ Chí Minh, Tsêr khu moz Đa khoa xênhr Đăk Nông.

Uô ntêx ntơư, nganhx y têr đrul chinhr cuênx cxuô cxênhx chênhr mangx kra uô chor biêns phap seiz njuôl, nrar, xor langx cangz, tuô cangz moz. Đhâu ntơư,  4.226 lênhx nênhs nhoz jê, muôx ngui cơ ntâu lo khu khangr sinh phangx txâuk liêus trinhx 7 hnuz; 33.132 lênhx thuôx chor nênhs txix 49 hli tror sâuv ntơưv chor jêk cangz moz haz thangx tsangv muôx ngui cơ ntâu lo tênhk văc xin phangx moz kang đơưz. Nganhx y têr tưz tsuôk yuôx  Cloramil B tuô cangz ntơưv 12 jêk moz. Nhis hnuôr nganhx y têr, chinhr cuênx trôngx qơư tangz tov trâu saz kruôz hu pêx xinhv minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz tuz, nhoz đêz uô cxix cxuô hâux lưv tênhk phangx, kruôz kra phangx tangr moz kang đơưz.

Trung tâm Cxênhz yuôx moz xênhr nrar, njuôl liv moz ntơưv jêk moz jos Phú Vinh, xar Quảng phú (Krông Nô)

Tsuôk yuôx tuô cangz chor yêz môngl lus đhâu jêk moz ntơưv xar Đăk Wer (Đăk R’lâp)

Chor đơn vix uô cê kruôz ntuôl tsưr ziv phangx tangr moz kang đơưz ntơưv cums 12, xar Đăk R’măng (Đăk Glong)

Muôz kâur moz trâu nênhs nhangx xangv muôx moz nhoz xar Đăk Ngo (Tuy Đưc)

Bôs Y têr Sox seiz tênhk chungv văc xin Td phangx moz kang đơưz ntơưv xar Quảng Hòa (Đăk Glong)

Tsov cưv tênhk chungv văc xin trâu chor nênhs muôx 49 hli tror sâuv ntơưv cums 12, xar Đăk R’măng (Đăk Glong)

Ngô Đồng

3,045
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.