Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih n’jrăng n’gang nau ji bạch hầu

30/07/2020 15:06 G7T+7

Abaơ, lam n’gor gĕh 38 bu nuyh gĕh nau ji ka man bạch hầu ta 12 ntŭk tâm tưp nau ji tâm 4 n’qual, gĕh: Krông Nô 11 bu nuyh, Dak Glong 18 bu nuyh, Dak R’lâp 3 bu nuyh n’hanh Tuy Ðức 6 bu nuyh. Tâm lĕ 38 bu nuyh ji gĕh 2 he bu nuyh khĭt, 28 bu nuyh lĕ thơ luh wâl dak si, 8 bu nuyh dôl săm ta Wâl dak si Nau ji nhiệt đới Bon têh Hồ Chí Minh, Wâl dak si Ða khoa n’gor Dak Nong.

Bơh năp nĕ, n’gâng kan y tế n’hanh ma ăp n’qual lĕ ngăch ndâk ăp ntil nau kan ksiêm, tĕng joi nau têl, n’king, bư lĕ nau ji tưp. Tâm nĕ, 4,226 bu nuyh n’kôch bri tâm êp, dơi bu ntâp dak si n’gang nau ji tưp nŭm 7 nar; 33.132 bu nuyh tâm phung ntơm 49 khay hao plâ ma ka lơ ta ăp ntŭk gĕh nau ji tưp dơi bu ntâp dak si vắc xin n’jrăng n’gang nau ji bạch hầu. N’gâng kan y tế lĕ krih dak si Cloramil B ta 12 ntŭk tâm tưp nau ji. Abaơ n’gâng kan y tế, ntŭk kan bri dak ma bu nuyh bon lan dôl lĕ n’hâm suan jă đă bu nuyh bon lan bu nong iê bu nuyh ta mpeh ngai, mpeh vêch pah kan bư tĕng ân nŭm nau kan ntâp dak si n’jrăng n’gang, mbơh hưn nau kan n’jrăng n’gang nau ji tưp bạch hầu.

Wâl kan ksiêm n’king ăp ntil nau ji n’gor joi nau têl, khăm nau ji ma bu nuyh bon lan ta ntŭk gĕh nau ji tưp ta thôn Phú Vinh, xă Quảng Phú (Krông Nô)

Krih dak si bư khĭt ka man ta ăp rdeh luh lăp ta ntŭk gĕh nau ji tưp ta xă Dak Wer (Dak R’lâp)

Ăp n’gâng kan pah kan ndrel gơi mbơh ntĭm bu nuyh bon lan n’jrăng n’gang nau ji bạch hầu ta ntŭk rêh 12, xă Dak R’Măng (Dak Glong)

Sŏk dak n’hak tâm mbung joi uănh nau ji ma bu nuyh bu mĭn lah tưp nau ji ta xă Dak Ngo (Tuy Ðức)

Bộ Y tế ksiêm uănh nau kan ntâp dak si vắc xin Td n’jrăng n’gang nau ji bạch hầu ta  xă Quảng Hòa (Dak Glong)

Ndâk nau kan ntâp dak si vắc xin ân ma ăp bu nuyh ntơm 49 khay hao ma ka lơ ta ntŭk rêh 12, xă Dak R’Măng

Ngô Đồng

3,016
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.