Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trâu saz phuôv tsangr cinh têr ntơưv jos Broih

20/11/2017 13:39 G11T+7

Jos Broih, thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) muôx 155 tsêr đrul 655 tus nênhs, minhx cxưx M’nông txir jê 40%.

Nôngz nhôngl đhâu, chinhr cuênx cxuô cxênhx tưz đâux tư cxiv tsang hêx thôngr pangs đêx, cêr, qox hur plơưr jos pangz pux tuz nhuôs zôngx ziv môngl lus. Pêx xinhv hur jos trâu saz uô nox, uô hâuk, phuôv tsangr chuôz thênhx. Tangs nro jos nhis nuôr muôx 200 ha cax phê, sâu fênhx đrăngz lo 3 – 3,5 tênhr/ha; phưx txoz yangx 20 ha, sâu lo 3,5 tênhr/ha; điêux 30 ha, sâu lo 1,5 tênhr/ha. Tsax tưz lo pêx xinhv zov chênhr zus muôx yênhx cxênhz tus tsax cxu, keiz us… Nhis nuôr, sâu fênhx đrăngz tâu hâu tuô nênhs lo jê 30 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; chor chuôz zis pluôs shông 2017 yuôr 25/155 tsêr.

Cax phê zos ntông chos zov chênhr ntơưv jos đrul angr chos yangx 200 ha

Tsôngv box M’nông siz thangv kra tsưr ziv tu phưx txoz

Zơưv Y Thư Ê ban, Phor Bir thư chi bôx, Tsưr jos Broih tsês yangx 100 m angr chia uô cêr mox nhex môngl thangx tsangv uô nox

Jos tưz lo pangz uô 3 km cêr mox nhex

Jos lo đâux tư qox truôx khor pangz pêx xinhv zôngx ziv môngl lus uô nox

Công trinhx đêx nyaz lo đâux tư cxiv tsang, đamv bov txâus đêx sir zôngv tsuô pêx xinhv

Cinh têr truôx, ntâu chuôz zis pêx xinhv tưz muôx nhiax uô tsêr khor kho

A Trư

829
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.