Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trâu saz khăc phux hâux cuav viv đêx nangs

15/08/2019 15:08 G8T+7

Trơưs Ban Chiv hui Phangx tangr thiên tai haz nrar pangz nênhs xênhr Đăk Nông, xangv txus hnuz 11/8/2019, đêx nangs hluz tưz uô cxuôv hav ntâu lus tiz nênhs, chuôz tangv, hax tângx cinh têr sâuv tangs nro xênhr.

Mênhx pêv, tangs nro xênhr tưz muôx 5 lênhx nênhs tuôs hur jas đêx nangs hluz kror đhâu; 79 luz tsêr pêx xinhv mangl nhangz, zang vuôl; yangx 638 ha blêx, hoa maux mangl nhangz; 581,57 ha ntông chos mangl lur, cxuôv hav;  19,2 km cêr môngl lus mangl tu tox poz; 11 tus qox mangl đêx yôngz, poz. Nangs hluz tưz uô 2 công trinhx pangx tênhz, 3 công trinhx thuiv lơis mang tu tox poz, cxuôv hav. Tangs nro keiz cxuôv hav sâuv thangx tsangv xênhr hur jas đêx nangs 6-11/8/2019 muôx li 130 tiv nhiax.

Nhis nuôr, chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx, đơn vix sâuv thangx tsangv xênhr tangs tov tox tsongs xưv lir, khu sưs côr viv đêx nangs cxuôv hav; pangz pêx xinhv mangl cxuôv hav nzur uô nênhx truôx haz uô nox uô hâuk.

Viv cxuôv hav ntơưv nangs hluz mas bleiv đêx ntơưv chor nav đêx, mir đêx, pangs đêx iz cxa qơư sâuv thangx tsangv xênhr ndê los six chênhr

Tsôngv box Môngz nhoz jos Si At đrul lưx lươngs tsưc năng xar Đăk Ngo  (Tui Đưc) trâu saz khăc phux hâus cuav viv tu tox poz

Pêx xinhv jos 6, xar Buôn Choah (Krông Nô) sâu chor blêx mangl kâul, đêx nhangz viv nangs hluz

Canr bôs, chiênr sir Binh đoanx 16 pangz pêx xinhv xar Đăk Ngo (Tui Đưc) uô đuô tsêr nhoz uô kangz đêx nangs

Lưx lươngs tsưc năng chênhr mangx thoz cêr ntơưv chor qơư tu tox poz sâuv thangx tsangv xar Đăk Ngo (Tui Đưc)

Xưv lir hiv six sưs côr nhoz pangs pangx tênhz Đăk Kar, xar Hưng Binhx (Đăk R'lâp) chia bleiv đêx tror lus kêiz an toanx. Ảnh tư liệu

Thơưx chox hênhx Đăk R’lâp yangv, pangz chuôz zis tuôs nênhs viv tu tox poz nhoz xar Đăk Sin

Y K Rắk

4,362
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.