Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor nghês nhân ưu tur shông 2019

18/04/2019 09:38 G4T+7

Chia sâu ndu chor pangz mangx ntơưv chor nghês nhân hur tangs nro têz qơưs, Tsuv tinhx têz qơưs tưz khơưs côngz bê “Nghês nhân ưu tur” hur făngz ji sanv văn hoar phi vâts thêv.

Hur shông 2019, pêz xênhr muôx 20 nghês nhân lo Têz qơưs khơưs côngz bê “Nghês nhân ưu tur” viv tưz muôx  ntâu pangz mangx hur tuôr tsês haz phat hui ji sanv văn hoar minhx cxưx zos: H’Grao, H’Nir (Sen nav), K’Krong, Y Liêng (Đăk Glong); H’Nhuê, Y’Chôih (Đăk Mil); Y Ghông Êban, Lox Thix Hoa, H’Đar Êya (Cư Jut); Thix Ai, Điêuv Ronh (Tui Đưc); Điêuv HĐih, Thix Bơh (Đăk Song); Điêuv Đum, Điêuv Săt, Điêuv Rưu, Y Nhep (Đăk R’lăp); K’Ngul, H’Giêng (Gia Nghia); Y Wang Buôn Dap (Krông Nô).

Nghês nhân ưu tur K’Ngul nhoz jos Ting Wel Đơm, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) zos “kho tangx văn hoar chiax” ntơưv minhx cxưx Mas nhis nuôr

Nghês nhân ưu tur K’Ngul (sangz lâux) nhoz jos Ting Wel Đơm, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) zos “kho tangx văn hoar chiax” ntơưv minhx cxưx Mas nhis nuôr

Nghês nhân ưu tur H’Grao, nênhs Mas nhoz jos B’Jơng, xar Đăk Som (Đăk Glong) pâuz sir zôngv ntâu zangv nhax cus truênx thôngr xưs li chiêng, kênhx, trăngx…

Nghês nhân ưu tur H’Đar Êya, nênhs Ê đê nhoz jos Nui, xar Tâm Thăngr (Cư Jut) txơưx coz đrul nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv minhx cxưx

Nghês nhân ưu tur Tix Ai (nhoz hur plơưr) nênhs M’nông nhoz jos Bu Koh, xar Đăk R’tih (Tui Đưc) muôx ntâu thanhx tich jông hlo hur tuôr tsês văn hoar jân jan

Nghês nhân ưu tur H’Giêng nhoz jos Bu Sôp, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) hu gâux nênhs Mas hur lêr hôis

H'Mai

5,031
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.