Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos zor viên sir jul, tangs saz đrul nghêx

15/11/2018 14:05 G11T+7

Ðăk Nông muôx yangx 11.870 zor viên tangz tov kra ntơưr ntơưv cxuô cxênhx cơưv.

Chor shông đhâu, tsơưv tas điêux ciêns cơ sơv vâts tsât kra haz cơưv tsinhv yuôr ntâu tsi tâu txâus, cêr môngl lus phiv liv, tiv zix mas thangx tsangv nhoz tuz nhoz đêz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, tangz sí ntâu theix, cô zor tưz khăc phux phiv liv, “nhoz tsêr ntơưr”, “nhoz lơp” chia kra ntơưr tsuô shuv xinhz. Ntâu zor viên tư sir jul nrar phương phap kra haz cơưv muôx kangz hâu, cxangz nzir chuên môn, nghiêps vus chia phux vus jông hâux lưv kra ntơưr; chênhr phangx môngl txus jêx jos kruôz hu pêx xinhv chox tuz nhuôs tuôx cơưv… Đrul sir jul, tangs saz ntơưv chor theix, cô zor, chor cưr shuv xinhz nhoz tuz nhoz đêz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs tưz cơưv pâuz sei đuô. Chor shuv xinhz tso ntơưr tsês ziv hnuz ziv tsơưs. Pêx xinhv tưz sir jul chox tuz nhuôs tuôx cơưv, pangz mangx cxangz nzir tsât lươngs zor zux.

Zos kruôz ntuôl ntơưv chor theix, cô zor ntâu tus nhuôs nênhs Chu nhoz jos Thuâns Hax (Đăk Song) tưz lo môngl cơưv

Cô Lir Thix Say, minhx cxưx Môngz, zor viên Tsêr mâmx non Hoa Lan, xar Đăk R’măng (Đăk Glong) côngv uô cê cơưv haz uô si tsuô chor nhuôs. Ảnh: Nguyễn Hiền

Cô zor Giangx Thix Mai, nênhs Môngz, zor viên Tsêr mâur zor Hoa Đaox, xar Đăk Som (Đăk Glong) sir jul tu chor cưr shuv xinhz mâmx non

Iz făngz kra ntơưr tsinhv, mo ntux, theix Lê Văn Tamr, zor viên Tsêr cơưv cxênhx I Hax Hui Tâps, xar Ðăk N'Drot (Ðăk Mil) tsinhv nhênhx kra lơp “cxuôv đik muôl ntơưr” tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz trôngx qơư

Cô zor Phan Thix Hoa, zor viên Tsêr cơưv cxênhx I Nguênr Văn Trôir trâu saz kra lơp “cxuôv đik muôl ntơưr” tsuô tsôngv box M’nông nhoz jos Sar Pa, xar Thuâns An (Đăk Mil)

Đrul sir jul, tangs saz ntơưv chor theix, cô zor, ntâu trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr tưz uô tar tsangz cxênhx phôv câps zor zux mâmx non, cơưv cxênhx I

Y Sơn

4,800
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.