Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu công trinhx đêx nyaz tsi phat hui nux grê

23/08/2018 15:22 G8T+7

Nhis nuôr, chor công trinhx pangz đêx sinh hoatx tox tsongs (đêx nyaz) ntơưv ntâu jêx jos muôx tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz hênhx Đăk R’lâp tsi phat hui lo nux grê.

Chor công trinhx pangz đêx ntơưv ntâu jêx jos xưs li jos Bux Dâp, xar Nhân Cơ; jos Đăk B’lao, thix trânr Kiênr Đưc; jos Bu Bir, jos Bu Đach, xar Quangv Tinr; jos Bu Sê Rê 1, xar Đăk Ru… por lênhx nhoz hur tinhx tsangs poz sir zôngv tsi tâu. Tsơưv tas tưz lo khu ntâu jas tangz sis tinhx tsangs mair poz, los sis viv nhiax pangx tênhz saz, tsi lo cangr mangl txir pangx tênhz môngl txus tso por tsês… uô tsuô pêx xinhv tsi lo sir zôngv los sis mangl tso tsês ntơưv tsangz cxênhx.

Công trinhx đêx nyaz jos Bux Dâp (xar Nhân Cơ) mangl tso por tsês

Công trinhx đêx nyaz ntơưv jos Đăk B’lao (thix trânr Kiênr Đưc) mangl tso por tsês tsơưv tưz lo khu tangs nro hês thôngr txix shông 2017

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs jos Đăk B’lao tưs hox, khơưz kror đêx haz chus nangs lo đêx tangz sis cheix ntux kruôr tsi tsâus đêx sir zôngv

Công trinhx đêx nyaz ntơưv jos Bu Đach, xar Quangv Tinr tso por tsês, ngui cơ kâul poz thâuv tưs tsi pâuz

Tsêr điêux hanhx công trinhx đêx nyaz jos Ol Bu Tung, xar Quangv Tinr tso por tsês, mangl njâuv uô tsêr

Mẫn Doanh

2,375
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.