Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas hnuz Kangz ntux cxuôv yeiz txu pluôs haz Hnuz Viv nênhs pluôs Viêtx Nam (17/10): Quangv Khê sir jul txu pluôs

12/10/2017 14:36 G10T+7

Xar Quangv Khê (Đăk Glong) nhoz ntơưv plơưr hênhx tangz sis tsinhv njiz ntâu txov nhev mas lo chinhr cuênx cxuô cxênhx zov chênhr đâux tư ntâu đăngs jul chia cxuôv yeiz, txu pluôs sưs li: Tsangz cxênhx 30a ntơưv Chinhr phuv lus pangz txu pluôs sei haz truôx đrênhk; jưx anr 3EM; jưx anr txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên; chor tsangz cxênhx pangz nôngz ntông, pangz uô nox uô hâuk, pangz shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs…

Chor tsangz cxênhx, jưx anr has sâuv tưz pangz tsôngv box phuôv tsangr uô nox uô hâuk, hlôngr txangr luz nênhx. Zos shông 2016, chor chuôz zis pluôs hur tangs nro xar zos 50,6% mas hur 9 hli hâur shông 2017, chor chuôz zis pluôs tưz txu grêl 3%.

Shông 2017, trôngx qơư tưz pangz njêr, nôngz ntông tsuô chuôz zis pluôs đrul pênhr tangs yangx 300 chơưx nhiax

Iz făngz pangz cir thuôx chos kôngz, chor jưx anr 3EM, Flitch, Jưx anr txu pluôs truôx đrênhk Têi Nguên… por lênhx pangz qir mfông

Zos lo txaik pênhr ưu đair, chuôz zis pluôs muôx điêux ciênx chos kôngz, đâux tư zus tsax cxu

Zos lo txaik pênhr ưu đair, chuôz zis pluôs muôx điêux ciênx chos kôngz, đâux tư zus tsax cxu

Đhâu chor lơp cơưv cir thuôx, chuôz zis pluôs tưz pâuz cxangz nzir năng suât kôngz lông, muôz ntâu nôngz kôngz yaz tsât lươngx lus uô nox

Nghix cuêt 30a ntơưv Chinhr phuv đrul ntâu chinhr sach pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs lus zor zux, đox tos, kra nghêx, nâng cao dân trir

Ntâu mô hinhx pangz zus tsax sưs li yik shang nhuôs, buô têz lai, kei tso yangr… pangz tsôngv box muôx điêux ciênx phuôv tsangr cinh têr

H’Mai

4,220
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.