Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr vangx bangx cxuô zangv jâuz pangz mangx tsaz

14/01/2021 09:55 G1T+7

Chiv ntux tsâux 2020 – 2021, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr chok muôx yangx 3.500 ha jâuz cxuô zangv chia pangz mangx uô ntêx, hur haz uô kangz Tsaz Nhux shông 2021; hur ntơư, tox tsongs ntâu hlo ntơưv chor hênhx Tuy Đưc, Đăk Glong, Đăk Song, Cư Jut…

Nôngz nhôngl nuôr, pêx xinhv tangz tov chênhr mangx chok cxuô zangv jâuz ntêr nôngz nhôngl xưs li: Jâuz krưr, sup lơ, đia kuôr tsuôl, điz az... Yuôr chor jâuz nox blôngx nôngz nhôngl lur txix 25 – 45 nuz, nhis nuôr chor tsêr vangx tangz tov chok nôngz chia pangz mangx tsaz. Shông nuôr, ntâu chuôz zis tư sir zôngv angr nhoz không, hlôngr  ntâu zangv angr kôngz lông tsi jông chia chok cxuô zangv jâuz, kos, txir. Zos uô trơưs khoa hocx cir thuôx mas trâu chor ntu tu, năng suât saz, muôx txâus jâuz trâu nhu câux ntâu trôngx qơư hur haz tov đrâu xênhr. 

Chiv ntux tsâux 2020-2021, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr chok yangx 3.500 ha jâuz, kos, txir cxuô zangv

Nênhs kông xar Thuận Hà (Đăk Song) tor angr shơư môngr cơu tênhr jâuz

Uô kangz 20 nuz tênhr, zuz jâuz cxuô zangv lo chox môngl muôs

Nênhs kôngz xar Đăk Gằn (Đăk Mil) uô tsangr chok điz chia muôs hur tsaz

Cxuô zangv jâu uô kangz sâu lo nênhs tuôx txus ntơưv vangx zuôr

Y Sơn

5,574
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.