Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs Thair Binhx gruôl uô nox uô hâuk, côngv saz siz pangz ndê trux

22/08/2019 09:42 G8T+7

Shông 1994, muôx 4 ziv nênhs tuôx kuz tsêr Thair Binhx tuôx nhoz xar Trươngx Xuân, hênhx Đăk Song (Đăk Nông) chia nhoz uô nox. Txus nuôr, xar Trươngx Xuân tưz muôx li 100 tsêr zos tuz nhuôs kuz tsêr nhoz Thair Binhx. Lơr nhoz siz hluz, côngv saz cênhz cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv, siz pangz phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang têz qơư yaz.

Đrul gruôl, saz ntêr, nhiav cơưv shuv, chor nênhs Thair Binhx ntơưv Trươngx Xuân trâu saz uô nox uô hâuk, chos cax phê, phưx txoz, ntông nox txir haz uô langx luôv kôngz lông… Trơưs zơưv Nguênr Nam Thair, Hôis thơưx Hôis đôngx hương Thair Binhx ntơưv xar Trươngx Xuân, nhis nuôr, 100% chor chuôz zis nênhs Thair Binhx uô nênhx nhoz sâuv thangx tsangv xar por lênhx muôx luz nênhx truôx, sâu fênhx đrăngz lo muôx li 200 chơưx nhiax/tsêr/shông.

​​​​​​​​

Chor chuôz zis pêx xinhv kuz tsêr Thair Binhx tuôx cxiv tsang cinh têr yaz ntơưv xar Trươngx Xuân por lênhx muôx tsêr truôx khor, đangr pho

​​​​​​​​​​

Chor thanhx viên Hôis đôngx hương Thair Binhx tsinhr siz njiz, siz nul, siz kra tsưr ziv uô nox uô hâuk

​​​​​​​​

Zơưv Nguênr Nam Thair (sangz lâux), thơưx Hôis đôngx hương Thair Binhx ntơưv Trươngx Xuân thangv kra tsưr ziv tu cax phê tsuô đôngx hương

​​​​​​​​​​

Zơưv Nguênr Đinhx Thuâns (kuz tsêr hênhx Hưng Hax, xênhr Thair Binhx) sơưr tov zơưv vangx phưx txoz nhoz jos 6, xar Trươngx Xuân

​​​​​​​​

Pêx xinhv Thair Binhx sâuv têz qơưs yaz tsinhv chos cxuô zangv ntông nox txir xưs li sâux riêng, bơ…

​​​​​​​​​​​

Ntâu lênhx pêx xinhv Thair Binhx ntơưv xar Trươngx Xuân tsinhv cxiv tsang Công ti, joanh nghiêps, đais lir chia muôs qir, zuôr kôngz lông

A Trư

2,489
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.