Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs Max xar Đăk Nia tưx hox đrul văn hoar truênx thôngr

20/07/2017 10:16 G7T+7

Xar Đăk Nia (Gia Nghiar) muôx 14 hair nênhs cưr tix nhoz uô cê, hur ntơư nênhs Max chôngz hlo, tox tsongs nhoz ntơưv chor jos Ting Wel Đơm, N’Jriêng, Bu Sôp, Phai Kol Pru Đăng...

Nôngz nhôngl đhâu, cênhz đrul zov chênhr, khuênr khich ntơưv cxuô cxênhx, nganhx, nênhs Max ntơưv nuôr tsinhr tưx hox haz tsinhv tuôr lo ntâu phong tux, tox cuanr, net văn hoar jông hur luz nênhx chiax nhoz cxuô hnuz. Ntâu lêr hôix lo tror uô tơưv sưs li lêr uô tsâus, côngv hâur đêx, sum hopx côngx đôngx, siz zênhv cưr tix – jêx jos, côngv đăngs jul, côngv lax têz… Nghêx ntul ntâu txaix, has ndâu, uô chơưr chuôr… lo tuôr tsês haz kra cxênhx hluôs. Ntâu zangv nox, nhacx cux truênx thôngr, uô si dân jan… tsinhv nhoz đreiv hur luz nênhx chiax nhoz cxuô hnuz haz lo kra, khangr hur cxuô jas lêr hôix ntơưv trôngx qơư.

Lêr siz zênhv jêx jos ntơưv nênhs Max xar Đăk Nia

Xar Đăk Nia muôx 5 pangz đruôl chiêng tsinhr hoatx đôngx haz muôx ntâu zangv nhacx cux sưs li kênhx tâuz az, trăngx, đruôl chiêng… lo tuôr tsês

Nghêx ntul ntâuz txaix tsinhv lo tuôr tsês haz phat hui

Chor pux Max xar Đăk Nia por lênhx muôx tsuô zus chêr khâuz ndơưk, trang sưc minhx cxưx

Nghêx has ndâu cxuô zangv chuôz zênhx truênx thôngr ntơưv nênhs Max

Nox hâuk truênx thôngr sưs li chơưr cxuôr, mor trăngx, grax chi… tsinhr lo nênhs Max tưx hox haz kra hur cxuô jas lêr hôix

H' Mai

2,803
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.