Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv jos Ta Mung trâu saz uô nox cuôs hlang đhâu pluôs

14/12/2017 14:49 G12T+7

Iz făngz cax phê đrul chor yangx 250 ha, pêx xinhv Bon Ta Mung, xar Trươngx Xuân (Ðăk Song) tsinhv chos ntâu zangv ntông xưs li cao su, phưx txoz, blêx... haz phuôv tsangr zus tsax cxu, keiz us muôx yênhx cxênhz tus.

Chia pang zpêx xinhv phuôv tsangr uô nox, chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tưz đâux tư cxiv tsang hêx thôngr thuiv lơix, cêr môngl tsuô thangx qơư uô nox; krêz ntâu lơp kra shuv cir thuôx chos kôngz, zus tsax; pangz ntâu nôngz kôngz chos, tsax zus pangz mangx chor chuôz zis pluôs phuôv tsangr chuôz thênhx. Zos li, nax shông chor chuôz zis pluôs hur jos txu grêl txix 5 - 7 tsêr; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 27 chơưx nhiax/shông; pêx xinh vluz nênhx ziv hnuz ziv truôx haz phuôv tsangr.

Ntâu chuôz zis tưz đâux tư mair, chuôz zênhx pangz mangx uô kôngz

Cax phê zos kôngz chos zov chênhr ntơưv pêx xinhv nhoz nuôr đrul sâu lo 3 -4 tênhr/ha

Cangr shênhv kuôr nhangz blêx, tsôngv box M’nông phuôv tsangr zus tsax

Pêx xinhv sir zôngv khoa hocx cir thuôx hur chos phưx txoz trơưs făngz truôx đrênhk

Cêr môngl thangx tsangv uô nox lo đâux tư cxiv tsang pangz pêx xinhv thâux kôngz lôngz zôngx ziv

Cinh têr phuôv tsangr truôx, ntâu chuôz zis minhx cxưx M’nông cxiv tsang vangx tsêr đangr pho

Y Krắk

912
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.