Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv jos Pi Nao trâu saz cangr por vêv hangr jôngr

14/03/2019 15:01 G3T+7

Joss Pi Nao, xar Nhân Đaos (Đăk R’lâp) nhis nuôr muôx 104 tsêr đrul yangx 450 tus nênhs, tov zix mas zos minhx cxưx M’nông nhoz.

Txix shông 2013 txus nuôr, 95 tsêr minhx cxưx M’nông hur jos tưz trâu saz môngl nhênhx zos, por vêv jê 2.000 ha hangr jôngr phangx pangz Nam Cat Tiên. Iz tsêr nênhs nhênhx cangr, por vêv muôx li 18-20 ha jôngr. Shông 2018, chor nhiax pêx xinhv nhênhx khoanr cangr, por vêv jôngr lo jê 1 chơưx nhiax/ha/shông. Kror nhênhx zos khoanr por vêv jông tưz phangx tangr muôx kangz hâu chor nênhs luôx jôngr, khai thac hangr jôngr, tsinhz nangv angr hangr jôngr hur chor shông jê nuôr. Chor chuôv cxuv chei hangr jôngr ntơưv thangx tsangv muôx tsơưs. Nuôr zos iz kror jông cê pangz por vêv, phuôv vangv jôngr truôx đrênhk, cê bov đamv thu nhâps, sinh cêr tsuô pux tuz nhuôs, pangz cxuôv yeiz txu pluôs tsuô thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs.

Nax hnuz, chor chuôz zis siz hlôngr nta môngl ndil seiz, por vêv jôngr

Canr bôs Ban cangr hangr jôngr phangx pangz Nam Cat Tiên kra pêx xinhv phương anr ndil seiz, por vêv jôngr

Tix lâul Y Mâm (tiv oz sangz lâux), thơưx tuv nhênhx zos khoanr jôngr ntơưv jos Pi Nao phênhz hâux lưv tsuô chor tuv viên

Chor chuôz zis tsov cưv luôx cêr tangr hluôr tơưk, phangx tangr cuz nhiaz li zôngx ziv xưv lir, tuô hluôr tơưk

Thâuv môngl ndil seiz jôngr, chor chuôz zis pêx xinhv tsinhv đê cxuô zangv jâuz li jâuz laz, car thênhx, njuôl shông lus lo nox

Đrul nhênhx zos khoanr ntơưv jos Pi Nao, chor jôngr phangx pangz Nam Cat Tiên tsinhr njuôz jông

Quốc Sỹ

5,888
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.