Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan bon Pi Nao nsrôih mât mray chiă bri

14/03/2019 15:01 G3T+7

Bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R’lâp) abaơ gĕh tâm 104 r’năk đah lơ 450 bu nuyh, tâm nĕ gĕh âk bu nuyh Bu Nong rêh.

Ntơm năm 2013 tât abaơ, 95 r’năk bon lan bu nuyh Bu Nong tâm bon lĕ nsrôih pah kan dơn mât, chiă dăch tât 2.000 hec ta bri njrăng uĕh neh ntu Nam Cát Tiên. Du r’năk bu nuyh bon lan mât mray, mât ntơm 18 – 20 hec ta bri. Năm 2018, r’noh prăk bu nuyh bon lan dơn mât, chiă bri gĕh dăch tât du r’keh prăk du hec ta du năm. Nau kan dơn mât mray, chiă bri lĕ n’gang âk nau bu muih kăl tơm si bri, sŏk tơm si, pit in neh tăm bri ta ăp năm dăch abaơ. R’noh bu bư gĕh nau tih pit ih neh bri ta bon iê, mô gĕh âk. Aơ jêng du ntil nau pah kan uĕh suy kơl chiă, hao tăm bri, gơi gĕh n’sĭt prăk dŏng, gĕh nau pah kan, suy kơl lâm nau ji ngot bư trŭnh nau o-ach tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh.

Ăp nar, ăp r’năk tâm r’gâl nar pah kan hăn ksiêm, mât chiă bri

Kan bộ N’gâng kan mẩ mray bri n’jrăng uĕh neh ntu Nam Cát Tiên ntĭm bu nuyh bon lan hăn ksiêm, chiă mât bri ân uĕh

Nô Y Mâm (tâl bar bơh chiau ti), bư kô ruanh phung kan dơn mât mray bri bơh bon Pi Nao jao nau pah kan ma ăp bu nuyh mât mray bri ân uĕh

Ăp r’năk bu nuyh bon lan ndâk tâ kan muih bư trong n’jrăng ŭnh sa bri, gơi mô ân ŭnh sa têh lah gĕh ŭnh sa bri

Lah ăp tâ hăn ksiêm, ăp r’năk bu nuyh bon lan pĕ tay n’ha biĕp, iêl, pâk băng gơi gĕh ndơ dŏng bư trau sa

Ðah nau kan dơn mât mray bri bơh bon lan bon Pi Nao, ăp ntŏk bri n’jrăng uĕh neh ntu Nam Cát Tiên abaơ uĕh ngăn

Quốc Sỹ

5,819
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.