Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs ntâu shông xar Đăk Nia uô ar tsov hur phuôv tsangr cinh têr

27/09/2018 14:11 G9T+7

Xar Đăk Nia (Gia Nghiar) muôx 418 hôis viên Nênhs ntâu shông; hur ntơư, hôis viên Nênhs ntâu shông minhx cxưx nênhs tsơưs jê 60%.

Phat hui tinh thânx “Shông ntâu, ar tsov”, Nênhs ntâu shông sâuv thangx tsangv xar tsi tangs ntâus ntêx uô trơưs chor phong tsox hoatx đôngs ntơưv trôngx qơư mas tsinhv trâu saz phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz txu pluôs. Ntâu lênhx Nênhs ntâu shông tưz zov chênhr uô trơưs công nghês cao, cxiv tsang chor mô hinhx uô nox, uô luôv đrul sâu iz shông lo txix 400 chơưx nhiax txus 3 tiv nhiax. Đhâu ntơư, Nênhs ntâu shông tưz zos ar tsov tsuô tuz nhuôs haz pêx xinhv sâuv thangx tsangv cơưv shuv.

Ntâu NNS ntơưv xar tưz muôz nôngz cax phê xanh lunx lus chos, 3 shông uô kangz sâu lo 8 – 10 tênhr/ha

Tsuv tinhx Hôis Nênhs ntâu shông K’Bi, 75 shông nhoz jos Bu Sôp tsinhr ntâus ntêx hur uô nox đrul sâu fênhx đrăngz lo 400 chơưx nhiax/shông

Zơưv Lương Văn Toanr, 65 shông nhoa jos Phur Xuân đrul mô hinhx txir lưs mangz hur saz chos hur tsêr ntâuz, muôs tsuô thix trươngx châu Âu

Pus H’Ding, 74 shông nhoz jos Bu Sôp sir zôngv six hơưv nhoz khôngz chia ntul ntâuz txaix, cxang thu nhâps fênhx đrăngz 2 chơưx nhiax/hli tsuô chuôz zis

Câu lax bôs ntâu cxênhx siz pangz ntơưv Hôis Nênhs ntâu shông jos Nam Ras tsinhr đênhr saz, siz bangx tsưr ziv uô cinh têr

Pus Trânx Thix Vus, 58 shông nhoz jos Nam Ras đâux tư chos kôngz uô kangz txaik pênhr ntơưv Câu lax bôs ntâu cxênhx siz pangz ntơưv Hôis nênhs ntâu shông jos

Mẫn Doanh

4,881
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.