Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nam Xuân phuôv tsangr sêi haz truôx đrênhk

16/08/2018 14:05 G8T+7

Muôx tơưv shông 2008, thâuv nuôr luz nênhx ntơưv pêx xinhv xar Nam Xuân (Krông Nô) tsinhv njiz ntâu txov nhev, tsêr cơưv, tsêr y têr tsi tâu muôx, xênhr cêr 3 môngl đhâu thangx tsangv xar tsinhv zos cêr angr… Shông 2011, thâuv kra cxiv tsang jêx jos yaz, xar tsi tâu lo tiêu chir tưs hur bôx tiêu chir lus cxiv tsang jêx jos yaz.

Chor shông đhâu, chinhr cuênx xar tox tsongs đâux tư cxiv tsang cơ sơv has tângx zov chênhr, pêx xinhv trâu saz yưv côngs, tsês angr uô cêr, cưx đêx… chia pangz mangx luz nênhx, uô nox haz cxiv tsang jêx jos yaz. Txus nuôr, xar muôx 4 tsêr cơưv, hur ntơư 3 tsêr cơưv lo huv Têz qơưs; tsêr y têr xar lo cxiv tsang đangr pho pangz mangx jông njuôl khu moz tsuô pêx xinhv… Cxuô zangv ntông chos xưs li phưx txoz, cax phê, ntông nox txir, jâuz, kos, txir lo zov chênhr phuôv tsangr. Zos li, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv tâu jông; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs shông 2017 lo 31 chơưx nhiax/shông. Lus cxiv tsang Đangv, thâuv kror muôx tơưv, xar muôx 190 đangv viên, txus nuôr tưz phuôv tsangr txus 295 đangv viên.

Iz chik câuv xar Nam Xuân hnuz hnuôr

Ntâu công trinhx pangz mangx pêx xinhv tưz lo cxiv tsang đangr pho xưs li tsêr cơưv, tsêr khu moz

Shông 2018, xar sir zul uô tar cxangz 4 tiêu chir jêx jos yaz zos: Thuiv lơis; Cơ sơv vâts tsât văn hoar; Cơ sơv hax tângx thương mais jêx jos; Văn hoar

Jos Đăk Hơpx lo đâux tư cxiv tsang tsêr văn hoar truôx khor, đangr pho

Cinh têr truôx, ntâu chuôz zis tưz muôx nhiax cxiv tsang tsêr đangr pho

Minh Huyền

1,655
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.