Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâm N’đir trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz

06/06/2019 10:13 G6T+7

Xar Nâm N’đir (Krông Nô) muôx 7 jos, 1 bon đrul yangx 9.000 tus nênhs; hur ntơư phênhv ntâu zos tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li Chu, Thair, M’nông…

Uô trơưs Tsangz cxênhx Mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, xar tưz uô lo tar 15 tiêu chir, yuôr đuô li tiêu chir tangz tov lo chinhr cuênx haz pêx xinhv trâu saz uô trơưs, uô tar tsuô shông 2020. Txus nuôr, 100% ntu cêr ntơưv plơưr xar môngl cxuô luz jos lo luôv cxeik, mox nhex; 96% chor angr uô nox ntơưv xar muôx txâus đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz; yangx 98% tangs nro chor chuôz zis pêx xinhv sâuv thangx tsangv lo sir zôngv pangx tênhz têz qơưs…Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs ntơưv xar Nâm N’đir shông 2018 lo 41 chơưx nhiax.

Cêr môngl tsuô cxuô luz jos haz thangx tsangv uô nox tsinhv lo luôv cxeik, mox nhex

Tsêr y têr xar lo huv, pêx xinhv lo tu đăngs jul jông đuô

Cxuô luz jos lo đâux tư cxiv tsang tsêr cơưv khor kho, muôx điêux ciêns jông tsuô tuz nhuôs cơưv shuv

Ntâu chuôz zis tưz đâux tư mair lus pangz mangx uô no

Cax phê zos kôngz chos zov chênhr ntơưv xar

Blêx lax lo pêx xinhv chos zênhx nzênhv chia sâu cxang thu nhâps

Minh Huyền

2,932
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.