Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nam Dong phuôv tsangr nông nghiêpx trơưs făngz truôx đrênhk

31/05/2018 10:33 G5T+7

Xar Nam Dong (Chư Jut) muôx yangx 4.000 ha kôngz lông cxuô zangv, muôx 14.000 tus tsax cxu, keiz us.

Lo pangz ntâu făngz ntơưv Têz qơưs, chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsưc năng, pêx xinhv tưz pâu muôz khoa hocx cir thuôx lus uô nox trơưs făngz ntâu zangv kông, ntâu zangv tsax, hlôngr vangx cax phê lâul, tsi txar cao su tsês chia chos phưx txoz… Txix ntơư, pêx xinhv hur xar tox tsongs cxangz nzir grê sanv phâmv ntơưv ntâu zangv kôngz lông, tsax zus, xir por chi phir đâux tư; phuôv tsangr nông nghiêps trơưs făngz truôx đrênhk, sâu lo thu nhâps ntâu.

Ntâu chuôz zis nênhs kôngz hur xar tsinhv tsês chor ntông cao su chia phuôv tsangr cênhz cxuô zangv ntông chos

Tsôngv box Nduôr nhoz jos 7 chos phưx txoz tsuô sâuv ndix kruôr haz ndix ntông nhôngl chia hluz jông, tsơưs muôx cangz moz

Nênhs kôngz sir zôngv qir mfông blôngx sinh hocx hur tu kôngz lông

Pêx xinhv chos jâuz maux sâuv chor angr uô ntêx chos phưx txoz, cao su

Iz făngz cxuô zangv kôngz chos, nênhs kôngz xar Nam Dong tsinhv tox tsongs phuôv tsangr zus tsax

Poz cưs zos kôngz chos tsinhv ntơưv xar đrul chor angr yangx 500 ha

Y Sơn

3,238
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.