Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nam Đà zov chênhr cxơưz kangz luz nênhx, sâu nhiax trâu pêx xinhv

01/10/2020 10:25 G10T+7

Uô kangz lo huv jê jos yaz trâu shông 2018, nhis nuôr, Đangv bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar Nam Đà (Krông Nô) txuôl nzir cxơư kangz cuôs lo huv chor tiêu chir, cuêt tâm “lus txus kangz” hur cxiv tsang jêx jos yaz nâng cao trâu shông 2020.

Hur ntu cxiv tsang jêx jos yaz, xar tưz uô ntâu jaiv phap chia cxơưz kang luz nênhx, nhiax sâu trâu pêx xinhv. Trơưs ntơư, xar tưz tox tsongs cxiv tsang, cui hoaix thangx tsangv uô kôngz lông; uô trơưs chor chinhr sach pangz mangx njênhk zôngv, khoa hocx cir thuôx, nôngz kôngz, nôngz tsax, nror đăngs nuv trâu pêx xinhv. Ntâu tsangz cxênhx, jưs anr phuôv tsangr kôngz lông trơưs făngz công nghês cao lo uô xưs li chok bơ trơưs tiêu chuânv VietGAP, Tsangz cxênhx caiv tox pangz nhux đăngs, tror chok hlôngr cax phê; zov chênhr phuôv tsangr thương mais-jix vus... Txul nuôr, chor chuôz zis pluôs sâuv thangx tsangv xar yuôr 80 tsêr (txir muôx 2,52%, txu 48 tsêr  so li hâur shông 2019); tsâu fênhx đrăngz lo yangx 35 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv nuz ziv hlôngr yaz, tâu jông.

Hêx thôngr cưx đêx lo đâux tư cxiv tsang chia pêx xinhv phuôv tsangr uô nox uô hâuk

Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo yangx 35 chơưx nhiax/shông

Nam Đà pangz chor chuôz zis chok bơ uô cê liên cêt cxiv tsang ntơưr bê tox thêv bơ Trôngz Hluôr tơưk Krông Nô

Pêx xinhv tror chok yaz cax phê chia txi ndư đuô

Nhuôs zâu lo zov chênhr, tox điêux ciêns cơưv shuv, uô si

Cêr môngl lus, vangx tsêr đangr pho ntơưv jêx jos yaz Nam Đà

Y Krăk

4,220
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.