Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mô hinhx 5 đangv viên pangz 1 tsêr pluôk nhoz jos Bu N’Jang

16/07/2020 10:44 G7T+7

Ntơưv jos Bu N’Jang, xar Trường Xuân (Đăk Song) nhis hnuôr muôx 14 mô hinhx “5 đangv viên pangz iz tsêr nênhs hlang đhâu pluôk” lo kra uô txix hâur shông 2020.

Trơưs ntơư, chi bôs jos cênhz đrul chor tsov cưv cơ sơv đangv sâuv thangx tsangv hênhx lo cxiv tsang cêr hoaix pangz tsêr nênhs pluôk hlang đhâu pluôk. Đrul mux tiêu pangz nênhs pluôk hlôngr saz xangr, iz trux hlang đhâu pluôk truôx đrênhk, chor đangv viên cênhz cơ sơv, pangz tsêr nênhs pluôk bâuv ntâu zangv xưs li: Kra uô trơưs khoa hocx cir thuôx lus uô hnox, pangz pênhr txaik ưu đair uô hnox, pangz nôngz tsax, nôngz kôngz... Txix ntơư, ntâu chuôz zis tưz muôx điêux ciêns hlang đhâu yeiz pluôs.

Tuv trươngv chor tuv đangv viên tsinhr siz thangv tinhx hinhx kra uô mô hinhx tsuô Bir thư chi bôs jêx jos

Đangv viên tâul cêr phiv liv môngl kra mô hinhx “5 đangv viên pangz iz tsêr nênhs hlang đhâu pluôk” sâuv thangx tsangv

Đangv viên kruôz ntuôl chuôz zis sir jul hlang đhâu pluôk

Đangv viên kra pêx xinhv hlôngr tsưr ziv tu phưx txoz

Zos lo pangz txaik pênhr 50 chơưx nhiax, iz tsêr pluôk đâux tưz tu cax phê hluz jông đuô

Tsêr pluôk lo chor tuv đangv viên pangz nhiax zuôr nôngz keiz pangz phuôv tsangr tsax zuk

H'Mai

3,515
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.