Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lưx lươngs Vur trang trâu saz nrar, sâu poz cxang liex sir lus uô iz pơưk

24/09/2020 16:43 G9T+7

Xac đinhs “Nrar, sâu poz cxang liex sir zos tsach nhiêms lux yangx ntơưv cxênhx nhis nuôr haz tov kangz, nôngz nhôngl đhâu, canr bôx, tuz trok Lưx lươngs Vur trang xênhr trâu saz nrar, sâu poz cxang liex sir lus uô iz pơưk.

Txul nuôr hâux lưv nrar, sâu uô iz pơưk haz xac đinhs tiz nênhs chor poz cxang tư lo ntâu cêt cuav zov chênhr, krêz ntâu făngz môngl muôx kangz hâu. Bôx Chiv hui cuân sưs xênhr (Cơ cuan trưx thuôx ntơưv Ban Tơư kra 515 xênhr) tox tsongs tơư kra Ban Chiv hui cuân sưs cxênhx hênhx, cxiv tsang cêr hoaix thu thâpx, seiz njuôl, xac minh xur mông ntơưv chor thangx tsangv muôx xur mông nzang tuz trol. Chor đơn vix, trôngx qơư tox tsongs trâu chor thangx tsangv tưz nrar haz sâu tangz sis tsi tâu tangs; thangx tsangv trôngx qơư muôx xur mông muôx nzang tuz trok tangz sis tsi tâu nrar haz thangx tsangv, trôngx qơư tưz nrar tangz sis tsi tâu muôx cêt cuav. Txix hâur shông txul nuoorr, Bôx Chiv hui cuân sưs xênhr cênhz đrul chor lưx lươngs cis txul haz nênhs uô por thơưx lus đruôl tsov cưv nrar, sâu lo yangx 26 chêr poz cxang tuz trok lus tso ntơưv tax Nzang liex sir chor hênhx, đrôngl haz zos trâu pêx xinhv chox môngl kuz tsêr.

Cxul shangz, xang chor liex sirTrung đoanx 271 tuôs ntơưv jos 8, xar Quảng Tân (Tuy Đưc) môngl qơư nhoz uô kangz hlo ntơưv tax Nzang tuz trok hênhx Đăk R’lâp

Jân cuân xar Đăk Lao (Đăk Mil) môngl nrar, sâu nzang tuz trok lol tox thêv lo nor pâuz ntơưv Cuangv Trươngx hênhx Đăk Mil

Nrar, sâu poz cxang tuz trok lo canr bôx, chiênr sir Lưx lươngs Vur trang xênhr uô tiz jông

Uô nghi thưc lol liex sir nrar lo ntơưv nzang tuz trok tox thêv Cuangv trươngx Đăk Mil lus tax Nzang tuz trok hênhx

Nghi thưc lol liex sir lo uô ti jông, trơưs cui đinhs

Phan Tân

2,834
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.