Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangz đuô 72 shông Hnuz Cuôr khanhr 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2017): Luz nênhx yaz ntơưv chor jêx jos hênhx Đăk Mil

31/08/2017 09:59 G8T+7

Ntu cach mangx 1930 - 1945, Phap cxiv tsang tsêr uô tưx Đăk Mil chia cơư, trâu txiv chor chiênr sir côngx sanv haz chor nênhs nhiav têz qơưs.

Hur ntu ntâus tangr Phap haz Mir tsôngv box cxuô minhx cxưx tưz hlang đhâu ntâu tuôs, txov nhev, pangz mangx tsuô ntâus Têz qơưs tax tus. Hnuz nuôr, hênhx Đăk Mil zos qơư uô nênhx nhoz ntơưv yangx 20 zangv minhx cxưx tuôx ntơưv ntâu kror qơư hur têz qơưs… Tsôngv box cxuô minhx cxưx côngv saz, sir jul uô nox uô hâuk, cxuôv yeiz txu pluôs. Trâu saz nde trux cênhz pangz mangx ntơưv Têz qơưs, luz nênhx vâtx tsât, tinh thânx ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx hur hênhx lo hlôngr yaz lus cxuô făngz, sâu nhiax txas cxangz ndê đhâu cxuô shông, văn hoar, y têr, zor zux ziv hnuz tưz tâu jông đuô…

Tsêr tưx – ji tich lus đruôl cach mangx cxênhx Têz qơưs, nhis nuôr nhoz jos 9, xar Đăk Lao (Đăk Mil) tưz zos qơư ndil seiz, ndu txus tinh thânx minhx cxưx

Hênhx Đăk Mil muôx yangx 26.000 ha kôngz ntêr shông zos cax phê, cao su, điêux, ca cao, ntông nox txir…

Chiv yaz nax shông, nênhs kôngz chos yangx 600 ha blêx lax, 50 ha kos laz, 30 ha poz cưs, 100 ha jâu njuôz…

100% xar muôx cêr ô tô tuôx txus hur plơưr xar, ntâu ntu cêr hur jos lo uô khor kho. Shông 2016, tangs nro chor pênhr pangz phuôv tsangr, cxiv tsang cơ banv sâuv thangx tsangv hênhx yangx 64 tiv nhiax

Ntâu xar li Đăk Săk, Thuânx An, Đưc Manhx… muôx txus 50% chor chuôz zis sâu lo 300 chơưx nhiax/shông tror sâuv

Mẫn Doanh

4,448
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.