Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô trâu saz txu pluôl thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

27/11/2020 09:29 G11T+7

Krông Nô muôx 20 zangv minhx cxưx nhoz uô cê, hur ntơư muôx oz zangv minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư zos Ê đê haz M’nông đrul tangs nro muôx jê 7.000 lênhx nênhs, nhoz ntơưv 23 jos sâuv thangx tsangv chor xar, thix trânr.

Chor shông đhâu, hênhx Krông Nô tsinhr sir jul pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs uô nox uô hâuk, uô nênhx truôx... Hênhx trâu saz kra, siz shơư, cênhz chor hâur pâuk pênhr, tsangz cxênhx, jưs anr nhoz truôx trâu pễ xinhv tsir txangr tuôx nhoz ntơưv xar Quảng Phú, Ðăk Nang, Nam Xuân haz Nâm Nung; đêx anr txu pluôl ntơưv chor jos txov nhev tiv zix xưs li, tsangz cxênhx tror chok cax phê, chor tsang cxênhx jưs anr txu pluôl xưs li 30a, 135... chia pangz tsôngv box cxuôv yeiz txu pluôl truôx đrênhk, uô nênhx jông. Zos li, sâu fênh xđrăngz tâuz hâu tiz nênhs tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs ndê jux jul, lo 40 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông; tiv lêx chuôz zis pluôl txu fênhx đrăngz yangx 4%/shông...

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xar Nam Xuân lo pangz nôngz blêx ST24 chia chok, sâu lo blêx ntâu đuô

Đhâu chor lơp yangz shuv cir thuôx chok kôngz, tsôngv box Chu nhoz xar Tân Thành tưz uô tar mô hinhx tror chok đuô cax phê

Tsôngv box minhx cxưx Nduôr xar Quảng Phú hlang đhâu pluôl zos chok jâuz zus cangz

Tiv lêx jêx jos muôx 1-2 km cêr luôv cxeik lo 100%, pangz tsôngv box zôngx ziv môngl lus uô nox, sinh hoax

Lo pangz pênhr ưu đair pêx xinhv đâux tư mair moc chia uô nox uô hâuk, cxuôv yeiz pluôl

Luz nênhx ziv nuz ziv phuôv tsangr, ntâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs hênhx Krông Nô tưz uô lo vangx tsêr đangr pho

Y Krăk

1,860
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.