Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kiênr Thanhx cơ banv uô tar chor tiêu chir cxiv tsang jêx jos yaz

12/12/2019 14:15 G12T+7

Hur 10 shông đhâu, tangs nro hu grul chor đăngs jul tsuô tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz ntơưv xar Kiênr Thanhx (Đăk R’lâp) zos muôx 77 tiv nhiax. Hur ntơưv, joanh nghiêps pangz yangx 1 tiv nhiax, txir 1,36%; pêx xinhv tsês angr, yưv hnuz côngs los đôngs haz jê 15 tiv nhiax, txir 18,9%.

Tangs nro xar muôx yangx 44/64,9 km cêr luôv cxeik, mox nhex haz luôv cêr khor kho, lo  67,79 %. Xar muôx 6 tsêr cơưv, chor nhuôs tuôx cơưv lo 100 %. Sâuv thangx tsangv xar tsi yuôr tamx, tsêr ntuôl; chor chuôz zis muôx tsêr nhoz lo huv trơưs cui đinhs lo 94,2 %. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo yangx 45 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Txus hnuôr, Kiênr Thanhx muôx 8/10 jêx jos lo côngs nhênhx jos văn hoar; WBPX hênhx côngs nhênhx xar lo huv văn hoar jêx jos yaz shông 2018. Xar tưz cơ banv lo txâus 19/19 tiêu chir cxiv tsang jêx jos yaz.

Chor chuôz zis nênhs kôngz cxiv tsang baix banv ntâu mô hinhx cinh têr uô trơưs công nghê scao

Trưr lươngs đêx chor pangs hur xar đamv bov muôx txâus đêx tsuôk tsuô 3.350 ha kôngz lông

Xar nhis hnuôr muôx 10 pơưk côngv saz nhiav 4C (uô cax phê hur saz truôx đrênhk) đrul 457 lênhx nênhs tuôx côngv

Chor nôngz kôngz chos yaz lo muôz lus chos, cxangz ndê grê sâuv iz thangx angr

Xar muôx 4/5 tsêr cơưv phôv thông lo huv têz qơưs

Thương mais-jix vus txir muôx 15% hur cơ câur cinh têr

Nhuôs zâu tênhs moz ntơưv Tsêr y têr xar Kiênr Thanhx

Hồ Mai

4,186
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.