Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlôngr yaz xar jêx jos yaz Ea Pô

14/07/2021 15:10 G7T+7

Xar Ea Pô (Cư Jut) muôx ntâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs Kâuv têz tuôx uô nênhx, nhoz xưs li Nduôr, Zir, Langl, Chu,… Kra Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, ntơưv Đảng bôx, chinhr cuênx, chor tsov cưv đoanx thêv haz tsôngv box cxuô minhx cxưx hur xar tưz côngv saz, côngv têk uô trơưs.

Ntơưv đăngs jul Pêx xinhv xưs li tsês angr, chuôz tangv sâuv angr haz pangz cxiv tsang cơ sơv hax tângx, ndêx muôl jêx jos yaz hur xar tưz muôx ntâu hlôngr txangr, hlôngr yaz; luz nênhx pêx xinhv iz trux lo hlôngr txangr haz jông đuô. Txus nuôr, chor tiêu chir jêx jos yaz ntơưv xar por lênhx lo haz hlang đhâu cêr hoaix chuôz kra; chuôz zis pluôl txu grêl your muôx li 2,7%. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs xar lo yangx 41 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông. Hli 4/2021, xar Ea Pô lo WBPX xênhr cong nhênhx zos xar lo huv jêx jos yaz hur shông 2020.

Cêr môngl trâu xar jêx jos yaz Ea Pô nuz nuôr

Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs txus tangs shông 2020 lo yangx 41 chơưx nhiax/shông

Hoax đôngx thương maix-jix vus iz trux phuôv tsangr, đap ưngr nhu câux zuôr sir ntơưv pêx xinhv

Nhuôs zâu hur ntu shông lo môngl cơưv 100%. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

100% jêx jos sâuv thangx tsangv xar muôx tsêr sinh hoax côngx đôngx

Ntâu công trinhx pangz đêx nyaz zôngv lo đâux tư cxiv tsang, muôx txâus đêx trâu pêx xinhv

Y Sơn

4,414
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.