Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nux grê ntơưv Jưs anhr 3 EM nhoz xar Đăk Wer

29/09/2016 14:44 G9T+7

Hur shông 2015 – 2016, Jưs anr Cxangz nzir năng lưx chuôz thênhx truôx đrênhk truô minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông (Jưs anr 3EM) ntơưv xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tưz kra ntâu mô hinhx uô cinh têr truô ntâu chuôz zis pluôs, minhx cxưx nênhs tsơưs đrul ntâu pơưk nux grê cinh têr li: Zus nhux đangs shang nhuôs, chos tsơưz Nam Mir, mit nghês, zus kaz, phưx txoz, cax phê cinh joanh…

Lz fangz pangz nôngz, krâur nox, cir thuôx, jưs anr tsinhv kra tsi tsêk ntâu lơp yangz shuv jiênr đanx si thangv, trur ziv. Txus nuôr, chor mô hinhx cinh têr muôx ntâu cêt cuav jông. Mênhx pêv, 16 tus nav nhux đangs; txus nuôr tưz shang lo 1 tus nhuôs nav, 2 tus nhuôs txir; 8 tus nav nhux tangz tov muôx jês; 5 ziv chos tsơưz Nam Mir tưz por lênhx lo sâu; 48 ziv zus kaz tưz muôs lo grê 80.000 nhiax/kg; cax phê, phưx txoz ntơưv chor pơưk côngv nhiav chos cxangz ndê fênhx đrăngz jê 1 tênhr/ha…

Pêx xinhv côngv cơưv iz lơp tu, phangx khu moz truô kôngz lông

Jưs anr pangz nôngz tâux truô chor chuôz zis zus tsax

Nhux đangs ntơưv jos 6,7 tưz shang nhuôs

Xar muôx 48 chuôz zis lo pangz mô hinhx tu zus kaz J-Dabaco, iz ziv lo pangz 50 tus kaz nôngz haz krâur nox truô thơưx luz hli

Pêx xinhv tưz txu ntâu tsi sir zôngv yuôx hur tu kôngz

Tsơưz Nam Mir por lênhx tưz lo sâu, nhangr fênhx đrăngz 35 kg/tâur, muôs grê 4.000 – 5.000 nhiax/kg

Bình Nhi

913
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.