Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuôr tsês “kror qơư” văn hoar truênx thôngr M’nông

17/12/2020 10:02 G12T+7

Jos Pi Nao, xar Nhân Đạo (Đăk R’lấp) zos qơư uô nênhx nhoz ntâu tav nênhx ntơưv nênh sM’nông haz zos iz hur chor qơư muôx văn hoar truênx thôngr jông tiv zix.

Cxuô cxênhx nênhs M’nông jos Pi Nao tsinhr tưx hox haz côngv têk tuôr tsês, phat hui chor grê văn hoar truênx thôngr. Nhis nuôr, hur jos muôx ntâu lênhx tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix haz tưz cxiv tsang tuv hơx tac ntul ntâuz txaix; khâuz ndơưk truênx thôngr lo seiz hluz, tuôr tsês; pangz sênh rchêr, pangz đruôl chiêng hoax đôngx jông; ntâu nghi lêr jêx jos jông lo tuôr tsês; cxuô zangv nox kangz tsinhr lo uô nox... Tiv zix phong tux tox cuanr jông gâux ntơưv minhx cxưx M’nông chuôz zis tsinhr lo tsôngv box tuôr tsês, phat hui hur luz nênhx.

Kuôl pux M’nông jos Pi Nao trâu saz tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix

Chor sanv phâmv ntâuz txaix ntơưv Tuv hơx tac ntul ntâuz txaix jos Pi Nao lo siz txuôl, khangr kra ntơưv ntâu xưv cxênhx văn hoar

Tsôngv box M’nông jos Pi Nao côngv uô nghi lêr truênx thôngr

Cxênhx hluôs M’nông jos Pi Nao hur nhix chiêng ntơưv lêr hôix

Net văn hoar truênx thôngr jông gâux lo cxuô lênhx tuôr tsês, phat hui

Tsôngv box M’nông seiz hluz nhax cux truênx thôngr

H’Mai

1,520
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.