Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghiar uô trơưs công nghês cao hur chos kôngz muôx kangz hâu cinh têr

02/08/2018 10:35 G8T+7

Uô kangz 7 shông uô trơưs Nghix cuêt 04 ntơưv Xênhr wiv lus “Phuôv tsangr kôngz lông trơưs công nghês cao ntu 2010-2015, đinhs hươngr txus shông 2020”, thix xar Gia Nghiar nhis nuôr muôx jê 40 mô hinhx chos kôngz muôx kangz hâu hênhr.

Tiv zix xưs li chor mô hinhx chos pangx – jâuz hur tsêr, muôz nôngz ntông nox txir yaz, tsât lươngs jông lus chos, siz côngv chos phưx txoz – cax phê hưur cơ… Kror uô trơưs công nghês cao tsuô hur chos kôngz pangz cxangz nzir sanv phâmv sâuv iz thangx angr; pangz uô nox truôx đrênhk, uô muôx njêx muôl yaz tsuô făngz kôngz lông ntơưv trôngx qơư…

Mô hinhx chos jâuz hur tsêr ntơưv chuôz zis tix lâul Trânx Văn Chungv, phươngx Nghiar Đưc pangz chênhr phangx lo nôngz nhôngl sanv xuât

Đrul ntâu zangv jâuz hur saz xưs li jâuz njuôz, xax lach, jâuz môngx tơi, jâuz kal… sâu lo fênhx đrăngz tsuô chuôz zis 20 chơưx nhiax/hli

Vangx ntông nox txir muôx jê 20 zangv nôngz yaz, tsât lươngs jông ntơưv chuôz zis tix lâul Lê Đinhx Hôx, tuv nênhs đrôngl 5, phươngx Nghiar Đưc

Chuôz zis pus Phamx Hoangx Trâm uô trơưs cui trinhx sanv xuât cax phê hưur cơ, sâu lo fênhx đrăngz 4 tênhr/ha

5 sox txir thâur chos trơưs cui trinhx sinh hocx ntơưv chuôz zis tix lâul Đôr Văn Ngocx xar Đăk R’moan sâu lo jê 500 chơưx nhiax/shông

Mô hinhx sâux riêng Thair ntơưv HTX Nông nghiêps hưur cơ Đăk Nông sir zôngv qir sinh hocx thông minh pangz ntông txi ntâu txir, tsât lươngs jông

Mẫn Doanh

3,442
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.