Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box xar Quangv Tinr côngv saz cxiv tsang nênhx văn hoar

05/12/2019 10:32 G12T+7

Xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) muôx jê 2.500 tsêr, 10.500 tus nênhs. Tangs nro xar muôx 10 jos, 4 bon đrul 15 minhx cxưx nhoz uô cê; hur ntơư, muôx yangx 17% nênhs M’nông; nênhs Hoa muôx jê 7,5 %...

Phong tsox Tangs pêx xinhv côngv saz cxiv tsang jêx jos yaz nhoz thangx tsangv tiz nênhs nhoz shông 2019 (nhis hnuôr zos jas kruôz hu táng pêx xinhv cxiv tsang jêx jos yaz, đrôngl văn minh) lo kra uô sâuv thangx tsangv xar đrul ntâu hnôis jung, hoax đôngs tsinhz tas muôx kangz hâu. Ntơưv chor thangx tsangv tiz nênhs nhoz tưz cxiv tsang lo chor mô hinhx tưx cangr lus tuôr truôx net văn hoar; chor mô hinhx siz pangz phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz txu pluôs; cxiv tsang cêr côngv saz hur jos, bon; krêz đangr mô hinhx kruôz ntuôl txơưx; uô muôx môi trươngx njuôz-hur saz-jông gâux... Nhis hnuôr, 14/14 jos, bon tưz muôx cui ươc; 1.805 tsêr lo huv văn hoar (72,3%); 1.140 tsêr lo chuôz zis văn hoar 3 shông tsi tsês (46%); 11/14 jos, bon văn hoar (78%)…

Chia chor chuôz zis pluôs haz jê pluôs txaik pênhr, pâur côngs ntơưv jêx jos tưz pangz yangx 10 tsêr hlang đhâu pluôs hur shông hnuôr

Tsôngv box sâuv thangx tsangv xar Quangv Tinr (Đắk R'lâp) trâu saz tuôr tsês văn hoar minhx cxưx

Chuôz zis pluôs sâu vthangx tsangv xar lo pangz uô tsêr côngv saz

Tangs nro xar cxuôv tangs tsêr tams, tsêr ntuôl

Shông 2019 muôx 79 chuôz zis văn hoar tiêu biêuv, txir 7,4%

Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs ntơưv xar lo yangx 45 chơưx nhiax/tus nênhs/shông

H’Mai

3,799
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.