Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan xă Quảng Tín tâm rom gop ndâk n’jêng nau rêh ân uĕh

05/12/2019 10:32 G12T+7

Xă Quảng Tín (Dak R’lâp) gĕh dăch tât 2.500 r’năk, 10.500 bu nuyh. Lam xă gĕh 10 thôn, 4 bon đah 15 oh nô bu nong rêh n’hanh pah kan; tâm nĕ, gĕh lơ 17% bu nuyh Bu Nong; bu nuyh Hoa gĕh 7,5%...

Nau kan Lam bu nuyh bon lan tâm rom gop ndâk njêng nau rêh ân uĕh tâm bon lan năm 2019 (abaơ lah moh nau kan Lam bu nuyh bon lan tâm rom gop ndâk njêng bon lan mhe, gĕh nau rêh kloh uĕh) dơi ndâk kan tâm lam xă đah ăp ntil nau pah kan, ntil nau kan uĕh. Ta ăp ntŏk gŭ bon lan lĕ ndâk njêng nau kan mât mray êng ăp ntil nau way; ăp ntil nau pah kan tâm kơl hao nau wăng sa, lâm nau ji ngot trŭnh nau rêh o-ach; ndâk njêng nau tâm rom gop tâm thôn, bon; ndâk tay ân âk nau kan ntĭm jă bu nuyh bon lan; bư ntŏk rêh ndrêh – kloh – uĕh… Abaơ, 14/14 thôn, bon lĕ gĕh nau kan ân tât mpŭch; 1.805 r’năk dơi kơp r’năk gĕh nau rêh kloh uĕh (72,3%); 1.140 r’năk dơi kơp gĕh nau kloh uĕh tâm 3 năm (46%); 11/14 thôn, bon gĕh nau kloh uĕh (78%)…

Tĕng nau kan ân ăp r’năk gĕh nau rêh o-ach n’hanh dăch o-ach manh prăk, tâm râp ti ta ăp thôn, bon lĕ kơl gĕh lơ 10 r’năk klaih nau rêh o-ach ta năm aơ

Bu nuyh bon lan tâ xă Quảng Tín (Dak R'lâp) nsrôih mât mray uĕh nau way k’dŏ mprơ kăl e

R’năk bu nuyh bon lan gĕh nau rêh o-ach tâm xă dơi bu kơl ndâk bư wâl tâm rom gop

Lam xă abaơ mô hôm gĕh wâl rung rơch, wâl gŭ ndăng ndăng

Năm 2019 gĕh 79 r’năk dơi kơp gĕh nau rêh kloh uĕh ngăn ngên, kơp gĕh tâm 7,4%

Du năm pah kan du huê bu nuyh tâm xă gĕh n’sĭt lơ 45 r’keh prăk

H’ Mai

4,183
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.