Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box jos Ninh Giang, xar Buôn Choah trâu saz uô nox uô hâuk

14/09/2017 10:17 G9T+7

Jos Ninh Giang, xar Buôn Choah (Krông Nô) nhis nuôr 76 tsêr, yangx 320 tus nênhs, tiv zix zos chor minhx cxưx Kâuv têz sưs li Nduôr, Nungx, Sanr Chiv.

Jos Ninh Giang tưz lo cxuô cxênhx trôngx qơư zov chênhr đâux tư cxiv tsang cêr mox nhêx, chor công trinhx thuiv lơix, thangx tsangv uô nox yangx 200 ha… pangz pêx xinhv muôx điêux ciênx zôngx ziv chia trâu saz uô nox uô hâuk, sâu lo cxangz nzir nhiax txas. Pêx xinhv hur jos tsinhv gruôl, trâu saz uô nox uô hâuk mas ntâu chuôz zis tưz phuôv tsangr cinh têr trơưs făngz truôx đrênhk. Nhis nuôr, chor chuôz zis pluôs hur jos txu  grêl yuôr 16 tsêr, yangx 95% chor chuôz zis muôx tsêr nhoz truôx khor, sâu fênhx đrăngz lo yangx 24 chơưx nhiax/tus nênhs/shông...

Nhis nuôr pêx xinhv hur jos tangz tov sâu yangx 40 ha blêx lax chiv ntux yaz, sâu fênhx đrăngz lo txix 6 – 7 tênhr/ha

Cưx đêx lax lo uô truôx khor, pangz zôngx ziv tsuô uô kôngz lông

Tưz zos muôx đêx ntâu tsuô cheix ntux kruôr, pêx xinhv chos nzir ntâu  zangv jâuz, pangz sâu cxang nhiax txas

Ntâu chuôz zis tsôngv box Sanr Chiv nhoz jos Ninh Giang phuôv tsangr zus tsax cxu, keiz us

Sir zôngv bleiv nav đêx Sêrêpôk, iz cxa chuôz zis tsinhv zus njêl hur guôx

Trâu saz uô nox uô hâuk, ntâu ziv uô lo tsêr đangr pho, yangx 95% muôx tsêr nhoz truôx khor

Y KRăk

3,842
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.