Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box jos 4 xar Đắk R’la trâu saz uô cinh têr

14/09/2016 14:52 G9T+7

Jos 4, xar Đăk R’la (Đăk Mil) muôx 210 tsêr, 985 tus nênhs; hur ntơư, hair nênhs Zir, Nungx txir 50%.

Zos chor minhx cxưx Kâuv têz tuôx jos 4 uô nox, ntâu chuôz zis lo six trâu saz uô nox, phuôv tsangr chuôz thênhx. Chor angr lo pêx xinhv krêz, chos kôngz muôx yangx 60 ha. Pêx xinhv tiv zix mas chos blêx, cax phê haz phưx txoz. Shông 2010, chor chuôz zis pluôs, jê pluôs ntơưv jos txir yangx 30%, tangz sis nhis nuôr chor tiv lêx nuôr txu grêl yuôr 6%. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Pêx xinhv hur jos siz thangv tsưr ziv tu cax phê

Pêx xinhv uô tuôz jông tu phưx txoz trơưs ntu cir thuôx

Phưx txoz chos sâuv ndix ntông nhôngl sâu fênhx đrăngz lo 6 kg/tso

Jos muôx 15 ha blêx, nôngz blêx chos ntâu zos IR 64

Cangr shênhv angr iz ndil vangx tsêr chia chos ntâux zus nhux

Ntâu ziv nênhs tsinhv khơưz pangs zuôr đêx tsuôk kôngz, zus njêl chia lo nox, sâu nzir nhiax txas

Hair nênhs Zir, Nungx tsinhv zov chênhr zus nhux đangs lai

Ntâu ziv nênhs tsinhv khơưz pangs zuôr đêx tsuôk kôngz, zus njêl chia lo nox, sâu nzir nhiax txas

Bình Nhi

869
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.