Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box Max jos Sê Rê Ur côngv saz cxiv tsang nênhx văn hoar yaz

21/09/2017 15:16 G9T+7

Jos Sê Rê Ur, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) muôx 232 tsêr, 938 tus nênhs; hur ntơư nênhs Max muôx 50%. Đrul pangz ntơưv cxuô cxênhx, tsôngv box ntơưv nuôr tưz trâu saz, zov chênhr cơưv shuv cir thuôx, đâux tư uô nox, cxangz nzir năng suât kôngz lông.

Nhis nuôr jos pluôs yuôr 19 tsêr pluôs, nhangx xangv txus kangz shông txu cxangz 7 tsêr. Jos Sê Rê Ur tsinhv muôx ntâu ar tsov, tuôv zênhv tsês angr, yưv nhiax uô cêr; yưv nhiax khu hêx thôngr đêx hur saz sir zôngv; cxiv tsang ntâu pangz văn hoar văn nghêx… iz trux hlôngr yaz, tâu jông nênhx uô đuô.

Chor pangz văn nghêx ntơưv jos lo cxiv tsang, hoatx đôngx muôx grê

Tangs nro jos muôx 338 ha cax phê, 26 ha phưx txoz, 11 ha cao su, 14 ha điêux haz 70 ha ntông nox txir

Ntâu lênhx pêx xinhv tưz cxangz nzir năng suât cax phê zos đâux tư cir thuôx, chos ghep nôngz yaz…

Pêx xinhv hur jos tsês angr, yưv nhiax chia krê đăngr bông cêr đăngr yangx 4 m ntơưv jê 8 km cêr hur jos haz cêr môngl lus thangx qơư uô nox

Hâur shông 2017, tsôngv box tưz chênhr phangx uô cê yưv nhiax khu hêx thôngr đêx hur saz chia lo zôngv

H’Mai

1,110
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.