Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box M’nông xar Đăk R’tih trâu saz cxiv tsang nênhx yaz

19/09/2019 10:23 G9T+7

Xar Đăk R’tih (Tui Đưc) muôx 2.510 tsêr, 10.872 tus nênhs; tsôngv box M’nông txir yangx 45%.

Nhis nuôr, iz făngz chos blêx lax, cxuô zangv kôngz chos lur nôngz nhôngl, tsôngv box tsinhv canh tac jê 6.000 ha kôngz ntêr nôngz nhôngl xưs li cax phê, cao su, điêux, phưx txoz, măc ca, txir lưs mangz, ntông nox txir... Cênhz ntơư, ntâu mô hinhx zus tsax tưv, nhux, yik phuôv tsangr ziv hnuz ziv chôngz muôx yangx 1.000 tus. Shiz shơư pênhr ntơưv cxuô jưs anr, tsangz cxênhx txu pluôs, trôngx qơư tưz pangz nôngz tsax, qir, uô cêr môngl lus, cưx đêx... pangz tsôngv box zôngx ziv phuôv tsangr uô nox.

Uô trơưs Tsangz cxênhx 30a shông 2019, trôngx qơư tưz pangz 12.855 tsoz nôngz ntông tsuô chuôz zis pluôs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

Hur cheix ntux nangs, kuôl pux nênhs M’nông nhênhx uô  cxangz chor đăngs nuv sơ chêr sanv phâmv ntơưv công ti chia cxang thu nhâps

Trâu saz uô nox đrul sâu lo 200-300 chơưx nhiax/shông, ntâu chuôz zis M’nông nhoz jos Bu M’lanh B hlang đhâu pluôs, uô tsêr đangr pho

Tsôngv box M’nông nhoz nuôr ziv hnuz ziv zov chênhr, tos điêux ciêns chia tuz nhuôs môngl cơưv

Luz nênhx lo cxangz ndê, kuôl pux M’nông muôx điêux ciêns tu tuz nhuôs jông đuô

Hồ Mai

5,701
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.