Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon lan bu nuyh Bu Nong lĕ nuih n’hâm ndâk njêng nau rêh gĕh nau way

07/07/2021 15:26 G7T+7

Bư tĕng Nau kan jă đă lam bu nuyh bon lan tâm rom gop ndâk njêng nau rêh gĕh nau way, bon lan Bu Nong tâm lam n’gor lĕ gĕh âk ntil nau pah kan uĕh n’hanh di.

Tâm nĕ, bu nuyh bon lan tâm bon tĕng kơt nau kan n’hanh pah kan di nau buăn, nau râng; trŭnh nô nau sŏk ur sŏk sai e hŏ tât năm, tâm sŏk tâm dăch dak m’ham, mô dơi deh kon tâl 3; lâm lơi âk ntil nau way mô saơ di, nô nau mô uĕh ta nau ntâp khĭt, nau tâm nsông; n’hao gĭt ăp ntil nô nau tâm nau rêh… Ăp r’năk ndâk njêng nau dơh dăch tâm rom gop, “rŏng ma săk he nơm, rŏng ma bu êng” tâm nau rêh ôi mhau. Bơh đah ndâk njêng nau rêh gĕh nau way mhe, bon lan Bu Nong uănh kh’lay nau mât mray, hao dŏng ăp ntil nau way tâm ban gĕh nau ngơi, nau nchih, kho ao nchoh mbăn, nau rbŭn…

Bon lan lĕ nuih n’hâm chhik kloh ntŭk rêh tâm bon lan, tăm tơm mi nga gơi gĕh ntŭk rêh ndrêh – kloh – uĕh

R’năk sa bu nuyh Bu Nong rêh tâm rom gop, mât mray nau way kăl e bơh bu nuyh Bu Nong

Bu nuyh Bu Nong lĕ n’hâm suan pah kan, lăp ta nau kan chính trị, nau way tâm bon lan

Bu nuyh Bu Nong bư brah lah jang ngăch n’hanh têm nkrem, gĕh nau way uĕh ta nau tâm nsông, nau khĭt

Bu nuyh Bu Nong hăn rbŭn, nchră nau pah kan ta wâl rbŭn bon

Nau kan mô ân bă kon âk n’hanh deh srang sâm kơl mât rong, dơh dăch, tâm rŏng

Hồ Mai

3,621
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.