Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box M’nông trâu saz cxiv tsang chuôz zis

24/06/2021 10:30 G6T+7

Cênhz đrul phuôv tsangr ntơưv tsôngv langx, chor chuôz zis nênhs M’nông sâuv thangx tsangv xênhr muôx ntâu hlôngr tsangr hur tso tsês siz zuôr nzur; chor cêr chei kuz, saz xangr kuz; box lưx hur siz zuôr haz chuôz zis…

Txix gơưv nênhs M’nông trâu saz uô nox uô hâuk, tu jông luz nênhx, tu kraz tuz nhuôs, cxiv tsang chuôz zis vangv mênhx. Nhis nuôr, tux “kra nhangz” tsi yuôr lơưv, siz zuôr nzur muôx kênh lênhx xưz; phênhv ntâu chuôz zis nox nhoz vêv xinhz, uô jông phong tsox chuôz zis “5 tsi, 3 hur”. Chor ndăngx ndênhk truênx thôngr lo tuôr tsês xưs li seiz hluz nav txir, pus zơưv; txix gơưv siz hluz; tix vi pâuz siz pangz, siz phaiz… Đhâu ntơư , pangz mangx cxiv tsang chuôz zis vangv mênhx, cxangz ndê chuôz zis văn hoar ntơưv cxuô jêx jos M’nông.

Kuôl pux M’nông siz hluz, por vêv haz tu tuz nhuôs ziv nuz ziv jông đuô

Cơưv shuv ntơưv tuz nhuôs ziv nuz ziv lo zov chênhr

Nhuôs zâu M’nông pư jông xuz ntal đrul saz hluz ntơưv nav

Chor cxênhz jê côngv têk cxiv tsang, tu chuôz zis muôx luz nênhx jông đuô

Txix gơưv M’nông uô nênhx lov jêv cênhz tuz nhuôs

…haz tuôr tsês net văn hoar jông hur luz nênhx

Mẫn Doanh

3,517
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.