Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box Ê đê jos Nui tưx hox đrul văn hoar truênx thôngr

27/12/2018 10:05 G12T+7

Jos Nui, xar Tâm Thăngr (Cư Jut) muôx 278 tsêr, yangx 1.479 tus nênhs, tsôngv box Ê đê txir 95%. Nênhs Ê đê ntơưv nuôr tsinhr tưx hox viv tsinhv tuôr lo ntâu phong tux, tox cuanr, văn hoar truênx thôngr jông.

Ntâu lêr hôis tror lo uô tơưv xưs li lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz, lêr côngv đangs jul, nghi lêr iz siv nênhx… Nghêx ntul ntâuz, haz cơưv, uô chơưr cxuôr… lo tuôr tsês. Ntâu zangv nhax cus, tsêr ntêr truênx thôngr, uô si jân jan… tsinhr lo uô hur luz nênhx cxuô hnuz haz cxuô jas lêr hôis ntơưv trôngx qơư. Nhis nuôr jos Nui muôx 1 “nghês nhân pêx xinhv” haz 1 “nghês nhân ưu tur”, ntâu shông tsi tsês jos tưz tuôr truôx đrênhk zos jos văn hoar.

Jos Nui muôx 2 pangz côngx chiêng txir nênhx tsinhr yangz shuv, biêuv jiênr hur cxuô jas lêr hôis ntơưv trôngx qơư

Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv kuôl pux nênhs Ê đê nhoz jos Nui hur chor hnuz lêr, tsaz

Nghês nhân pêx xinhv Y’Sim Ê ban zos nênhs pâuz, muôx ntâu pangz mangx hur tuôr tsês haz por phưv văn hoar truênx thôngr minhx cxưx

Nghêx ntul ntâuz txaix lo ntâu lênhx kuôl pux tuôr tsês haz phuôv tsangr

Kruô tsinhr tuôx xeiz, nrar pâuz net văn hoar truênx thôngr ntơưv nênhs Ê đê nhoz jos Nui

Pêx xinhv jos Nui uô chơưr cxuôr truênx thôngr

Ntâu chuôz zis tsôngv box Ê đê tsinhv tuôr tsês tsêr ntêr truênx thôngr

Y Krăk

2,816
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.