Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon lan R’đe bon Nui hao ndư đah nau way kal e

27/12/2018 10:05 G12T+7

Bon Nui, xă Tâm Thắng (Cư Jút) gĕh 278 r’năk, lơ 1.479 bu nuyh, bon lan bu nong R’đe gĕh lơ 95%. Bu nuyh R’đe ta ntŏk aơ hao ndư ngăn yor khăn păng hôm e răk mray âk nau way, tâm nau rêh, nau pah kan way uĕh.

Âk ntil nau rbŭn bư brah dơi bu ndâk tâm ban nau rbŭn bư brah ndrâm dak, bư brah ân dăng n’hâm soan, bư brah nau rêh du he kon bu nuyh… Nau kan vâng tanh but ao, tanh sah, n’gon ndrănh… dơi răk mray. Ăp ntil ndơ dŏng rbŭn, wâl jong kal e, nau pâl r’lưn… hôm e âk tâm nau rêh ăp nar n’hanh ăp tâ rbŭn pâl tâm bon. Abaơ, bon Nui gĕh du he “Gru bu nuyh bon lan” n’hanh du he “gru blau lơn”, âk năm bon dơi prăp mray lah bon gĕh nau way tâm nau rêh.

Bon Nui gĕh 2 đội tur chĭng goh goong way nti, tâm rlong ta ăp tâ rbŭn pâl tâm n’qual n’hanh tâm n’gor

Nah bŭt ao bơh bu ur bu nong R’đe ta bon Nui ta ăp nar nchoh mbăn rbŭn, têt

Gru bu nuyh bon lan Y’Sim Ê ban lah du he bu nuyh gĭt, gĕh âk n’hâm soan kơl mât mray n’hanh ndjôt dŏng âk nau way kơt kal e tâm nau rêh

Nau kan vâng tanh nah dơi âk bu ur prăp mray n’hanh hao dŏng uĕh

Bu năch veh khâl, uănh mĭn gơi joi gĭt nau way kal e bơh bu nuyh R’đe ta bon Nui

Bu nuyh bon lan bon Nui n’gon n’drănh yăng

Âk r’năk bu nuyh bon lan R’đe hôm răk mray uĕh wâl jong kal e

Y Krăk

3,279
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.