Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box Chu jos Quangv Hax sir zôngv angr, trâu saz uô nox uô hâk

18/01/2018 09:17 G1T+7

Jos Quangv Hax, xar Nâm N'đir (Krông Nô) muôx 317 tsêr, yangx 1.650 tus nênhs, tsôngv box Chu txir 75%.

Nhis nuôr, 95% tsêr pêx xinhv jos Quangv Hax tưz cơ giơir hoar chor ntu uô kangr, tu, sâu kôngz lông, pangz txu chi phir uô nox, cxangz nzir sâu năng suât los đôngx. Hur 350 ha ntâu angr uô kôngz, chinhr cuênx haz pêx xinhv tưz cxiv tsang thangx tsangv thâm canh blêx lax haz kos laz muôx 180 ha. Chor angr nxangz, pux tuz nhuôs chos cax phê, phưx txoz haz phuôv tsangr zus yangx 1.000 tus tsax, kaz us. Sâu fênhx đrăngz lo 28 chơưx nhiax/lênhx/shông, cxangz yangx 4 chơưx nhiax/lênhx/shông so li shông 2015.

Ntâu chor angr nxangz lo pux tuz nhuô schos cax phê, phưx txoz…

Nhis nuôr, pêx xinhv tangz tov chos yangx 100 ha kos laz chiv tsâux

Tsôngv box Chu zôngv mair hur ntu laix angr uô têx cangz uô ntêx chos kôngz

Shông 2017, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 28 chơưx nhiax/lênhx/shông

Cêr môngl thangx tsangv uô nox ntơưv đrăngs lax Đăk Rênx lo luôv mox nhex

Sâu ziv hnuz ziv lo cxangz, ntâu chuôz zis minhx cxưx Chu tưz muôx tsêr đangr pho

Y Krăk

4,224
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.