Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box cxuô minhx cxưx ndu njôngr txax njil, uô trơưs lus Lâul kra

16/05/2019 13:59 G5T+7

Tưz 50 shông Tsuv tinhx Hôx Chir Minh môngl đêz tangz sis shênhv ntơưv Lâul tsinhr nhoz đreiv hur luz nênhx tsôngv box cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xênhr.

Đrul seiz hluz, ndu yangx txax njil tsuô Lâul Hôx, ntơưv ntâu jêx jos nênhs M’nông, Mas, Ê đê, Nduôr, Zir, Chu..., cxuô vangx tsêr por lênhx đei qix Lâul Hôx nhoz kror qơư muôx grê hlo iz făngz đeiv qix Têz qơưs hur tsêr. Saz nhiav, seiz hluz ntơư tsinhv zos hanhx đôngs mênhx pêv hur cơưv shuv haz uô trơưs lus Lâul kra. Ziv hnuz ziv muôx ntâu mô hinhx, điênv hinhx cơưv shuv haz uô trơưs Lâul lo krêz đangr hur luz nênhx haz uô nox uô hâuk… Txix ntơư, pangz mangx cxiv tsang têz qơưs ziv hnuz ziv muôx jông gâux, luz nênhx tsôngv box cxuô minhx cxưx ziv hnuz ziv lo nox tsâu, vangv mênhx.

​​​​

Ntâu chuôz zis minhx cxưx M’nông nhoz xar Nâm Nung (Krông Nô) đai qix Lâul Hôx ntơưv qơư muôx grê hlo hur tsêr

Uô trơưs lus kra ntơưv Lâul, thanh niên thix trânr Ea Tling (Cư Jut) sănr sangx môngl uô tuz tros por vêv Têz qơưs

​​​​​

Tsêr THPT Minhx cxưx nôis trur N’Trang Lơng tsinhr tsov cưv tsi tsês văn nghês phôngv Hnuz shang Lâul

​​​​

Đoanx viên, thanh niên chos ntông iz cxil ndu txax njil Lâul

​​​​​

Ndu lus lâul Hôx kra, zơưv K’Sơr, Tsưr jos B’Dơng, xar Quangv Khê (Đăk Glong) tsinhr trâu saz kruôz hu pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang nênhx văn hoar

Y Sơn

2,820
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.