Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box cxuô minhx cxưx zov chênhr cxiv tsang chuôz zis nox tsâu nangr sur, vangv mênhx

27/06/2019 10:21 G6T+7

Lâul Hôx tưz has: “Zov chênhr txus chuôz zis mas zos viv ntâu chuôz zis uô cê li muôx tsôngv langx, chuôz zis jông mas tsôngv langx li jông, tsôngv langx jông mas chuôz zis jông đuô, luz nôngz ntơưv tsôngv langx zos chuôz zis”.

Chuôz zis Viêtx Nam lo muôx, phuôv tsangr jông, muôx grê pangz mangx cxiv tsang banv săc văn hoar minhx cxưx. Ntâu grê jông xưs li truênx thôngr nhiav têz qơưs, siz pangz uô cê, hluz nav txir, gruôl cơưv, trâu saz sangr tos hur uô nox, truôx saz đrênhk hlang đhâu ntâu phiv liv lo chuôz zis Viêtx   Nam tuôr tsês, cxiv tsang haz phuôv tsangr hur ntu lus đruôl… Cênhz pêx xinhv tangs têz qơưs, tsôngv box cxuô minhx cxưx hur xênhr tsinhr chênhr phangx, zov chênhr cxiv tsang chuôz zis nox tsâu nangr sur, phangx phuôv siz luôs, hlôngr yaz, vangv mênhx…

​​​​​​

Cxiv tsang chuôz zis nox tsâu nangr sur, vangv mênhx, tưz zos têr box jông ntơưv tsôngv langx

​​​​​​​​​​

Chuôz zis zos qơư tuôr tsês, khơưs, phat hui chor grê văn hoar truênx thôngr

Tsôngv box Chu ziv hnuz ziv txơưx sangr uô trơưs chêr đôs Siz zuôr iz tus pux iz tus txir, cxiv tsang phangx phuôv siz luôs, siz hluz, muôx tsach nhiêms ntơưv cxuô lênhx hur tsêr

​​​​​​​​​​

Cxuô lênhx hur tsêr muôx tsach nhiêms por vêv, siz zus, tu haz kruôz kra tuz nhuôs

​​​​​​

Chuôz zis zos qơư zov chênhr muôx tơưv, tu zus haz kruôz kra nhân cach

​​​​​​​​​​

Shang muôx cêr hoaix muôx điêux ciêns zus haz tu tuz nhuôs jông đuô

Mẫn Doanh

4,221
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.